Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Penthouses mogen in Zorgvliet, vindt RvS | AD.nl

De architectuur en de stedenbouwkundige opzet van monumentale villabebouwing in een weids landschapspark. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van het beschermde stadsgezicht van de Haagse wijk Zorgvliet, vindt de Raad van State. En níet de karakteristieke schuine dakkappen, zo bleek gisteren uit een uitspraak van het hoogste bestuursrechtscollege.

In ieder geval hoeven de villa’s met schuine dakkappen niet extra beschermd te worden door de gemeente Den Haag. En dat is een tegenvaller voor stichting SOS Den Haag en Wijkoverleg Zorgvliet.

Zij vroegen eerder aan de Raad om het bestemmingsplan voor Zorgvliet (oftewel de ‘Parel in de Kroon van Den Haag’) en het World Forumgebied op het punt van de dakkappen flink aan te scherpen.

Zij vrezen dat steeds meer schuine dakkappen het slachtoffer worden van de ‘penthousewoede’. Met de exploderende huizenmarkt zien ontwikkelaars brood in appartementgebouwen met luxe penthouses.

De stichtingen richtten hun pijlen recent op de splinternieuwe aanbouw achter de villa aan Carnegielaan 1. Peter Drijver van SOS Den Haag liet tijdens een eerdere rechtszitting een simulatiefoto van de splinternieuwe aanbouw op Carnegielaan 1 zien. ,,Wat heeft dat nog te maken met bescherming van het unieke beschermde stadsgezicht van Zorgvliet.”

Besluit

De Raad heeft er evenwel geen probleem mee en citeert uit het aanwijzingsbesluit voor het beschermd stadsgezicht: Zorgvliet heeft voor Nederlandse begrippen ongekend grote villa’s. De relatie tussen de bebouwing, het groen en het water in zijn parkachtige aanleg in een glooiend terrein heeft hoge landschappelijke waarde en een unieke ruimtelijke kwaliteit.

Bron: Penthouses mogen in Zorgvliet, vindt RvS | Den Haag | AD.nl

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

RvS verlengd uitspraaktermijn opnieuw met zes weken

De Raad van State heeft ons opnieuw laten weten dat zij naar verwachting ook binnen de verlengde termijn geen uitspraak kan doen in het door ons aangespannen beroep over het bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum. De Afdeling heeft de termijn daarom opnieuw verlengd met zes weken. De uitspraak wordt dus na 4 december 2017 verwacht.

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Raad van State stelt uitspraak over bestemmingsplan uit

De Raad van State heeft op 26 juni ons beroep tegen het bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum behandeld. De termijn voor het doen van een uitspraak is met zes weken verlengt.

De Raad heeft niet aangegeven waarom de termijn is verlengd. Naar verwachting kunnen we nu rond 11 september 2017.

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Gemeente stuurt verweerschrift naar Raad van State

De Gemeente Den Haag heeft gereageerd op het door het Wijkoverleg ingediende beroep tegen het aangenomen bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum. Het verweerschrift is voor de liefhebbers hier te downloaden. De zitting zal vermoedelijk plaatsvinden tussen 14 maart en 14 juli 2017.

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Beroep tegen bestemmingsplan Z&WF ingediend

Zoals we al eerder aangekondigd hebben, zijn we samen met de Stichting SOS Den Haag van Peter Drijver in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum. Aan de eerder door ons ingediende zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan is niet, danwel onvoldoende tegemoet gekomen. De zienswijzen zijn niet dan wel onvoldoende, inhoudelijk en gemotiveerd weerlegd.

Wij menen dat de staande praktijk heeft uitgewezen dat in het vigerend bestemmingsplan geen rekening wordt gehouden met de bezwaren van de Provinciale Planologische Commissie. Dit betreft de dubbelbestemming ‘cultuurhistorie’ op het aspect van het ‘dak-kappen-landschap’ van het Rijksbeschermd gezicht. Dit gebrek moet daarom alsnog gerepareerd worden.

Verder vinden wij dat het bestemmingsplan naar believen citeert uit door de raad vastgestelde stukken en daarmee een onzorgvuldig beeld neerzet van vastgestelde waarderingen en -straatorden.

Tot slot vinden wij dat aan grote woonhuizen naar believen de bestemming Kantoor- of Wonen is gegeven waar voorheen een gemengde bestemming een flexibeler gebruik hiervan mogelijk maakte in de stedelijke voorraad.

Het door ons ingediende beroepsschrift vindt u hier.

We houden u op de hoogte van het proces.

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

In beroep bij Raad van State tegen bestemmingsplan Z&WF

Wijkoverleg Zorgvliet gaat beroep aantekenen bij de Raad van State tegen het aangenomen bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum. Daarvoor hebben we tot 14 december 2016 de tijd.

Het Wijkoverleg heeft op 3 november vergaderd met Peter Drijver van SOS Den Haag, Robbert Coops en Ronald Blom over de vraag of beroep moet worden aangetekend tegen het door de Gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan Zorgvliet & World Forum. We hebben besloten om in beroep te gaan bij de Raad van State. Vooral de nieuwe mogelijkheid om o.a. carports aan te leggen, vinden wij in strijd met regels voor ons Rijksbeschermde stadsgezicht. We hebben tot 14 december de tijd om in beroep te gaan. Bijgaand de link naar een aantal relevante documenten, zoals het Raadsvoorstel bestemmingsplan Z&WF en het verslag van de commissie Ruimte. Wie mee wil denken kan zich aanmelden bij onze secretaris Dick Schoorel.

 

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Bestemmingsplan Zorgvliet vanaf 2/11 ter inzage gelegd

 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 29 september 2016 het bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum gewijzigd vastgesteld. Met ingang van 2 november 2016 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0279DZorgvliet-50VA;
– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Scheveningen > Zorgvliet en World Forum ;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 3 november tot en met 14 december 2016 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

– die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

– die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 294918;

– aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 15 december 2016, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Den Haag, 31 oktober 2016

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,

Expert van de Afdeling Juridische Zaken,

  1. R. Sakkee
Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Mogelijk in beroep tegen Bestemmingsplan Zorgvliet

Het bestuur overweegt om beroep aan te tekenen tegen het door de Raad aangenomen bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum. Het bestuur overlegt daarover deze week met Peter Drijver van Stichting SOS Den Haag en Robbert Coops, oud voorzitter van het wijkoverleg.

Kern van mogelijke beroep is de wijze waarop het bestemmingsplan de bestaande en toekomstige ruimtelijke structuur vastlegt. Er zijn weinig waarborgen dat de al ingezette ontwikkeling waarbij het villapark langzamerhand verwordt tot een (internationaal) brainpark kan worden beteugeld. De geleidelijke uitbouw van de kwaliteiten van de naoorlogse wederopbouw gaat ten koste van de kwaliteiten van het beschermde villapark. Er zijn daarover grote zorgen geuit, zoals over de status van karakteristieke panden die al dan niet als cultureel erfgoed en/of als rijksmonument te boek staan. De gemeente Den Haag verwijst daarbij naar de bestaande, formele situatie en is kennelijk niet bereid toevoegingen of eigen uitbreidingen aan te brengen. Daarbij komt dat ambassades – die vaak in deze monumentale panden zijn gehuisvest – in principe niet gebonden aan onze nationale regels – en dus hun gang kunnen gaan. De gemeente maar ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken blijken keer op keer zeer omzichtig (diplomatie?) te handelen en reageren waardoor menige boom kan worden geveld of erker worden gesloopt.

Ook is – door de stichting SOS Den Haag – gewezen op het ontbreken van een met de levendige kappencomposities, lage goten, risalieten en opgetrokken massa’s die het stadsgezicht mede vormen samenhangende borgingsmethode die ertoe kan leiden dat geen nieuwbouw of renovatie plaatsvindt met sterk afwijkende hoogten of bouwvolumes. Het verharden van tuinen en bouwen van carports wordt gewoon vrij gelaten. Daardoor voldoet het bestemmingsplan niet aan de wettelijke eis om te beschermen waarden en functies te benoemen en te beschermen.

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Zorgvliet: een krakkemikkig bestemmingsplan

Dat een bestemmingsplan periodiek moet worden herzien is niet alleen verstandig, maar ook nog eens wettelijk voorgeschreven. De bijbehorende procedure zou eigenlijk een “democratisch feestje” moeten zijn. Zo niet in Den Haag, waar elk plan op een defensieve wijze wordt gepresenteerd. Elke suggestie, elke verandering wordt beschouwd als een inbreuk op de toch zo doordachte, ambtelijke formuleringen en planvorming. Een inloopavond is ongeveer wel zo’n beetje het toppunt van inspraak – om over wezenlijke participatie maar helemaal te zwijgen.

De procedures van het bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum, dat nu zo’n beetje in het procedurele eindstadium is beland, vormen daar een “goed” bewijs van. Je zou mogen veronderstellen dat de vaststelling ervan een goed moment vormt voor bewoners, maar ook voor de Haagse gemeenteraad om serieus en inhoudelijk aandacht aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied besteden. Maar nee, de raad vindt het niet nodig het ontwerpbestemmingsplan plenair te bespreken. Dat daardoor bewoners niet meer de gelegenheid wordt geboden in te spreken is kennelijk geen punt. Terwijl daar alle aanleiding toe is: zowel inhoudelijk als procedureel vertoont het plan alle sporen van een angstige, defensieve en visieloze opstelling van de gemeente Den Haag.

Zorgvliet is een combinatie van een historische villawijk, het park Sorgvliet en het Vredespaleis, een voorname, groene woonkwaliteit. Het World Forum is bij uitstek een internationale wijk die kantoren, congressen en hotels herbergt. Het bestemmingsplan zou die kwaliteiten integraal tot uitdrukking moeten willen brengen en vastleggen daarbij zorgvuldig lettend op de status van rijksbeschermd stadsgezicht, de ecologische hoofdstructuur en de Internationale Zone. Een spannende zoektocht zou je denken, waarbij de hulp, expertise en betrokkenheid van velen nodig zijn. Niet alleen nu maar vooral voor de toekomst.

Helaas, de totstandkoming van een nieuwe versie van dit bestemmingsplan verliep ook hier op een afstandelijke, puur procedurele wijze, waarbij vragen, kritiek, suggesties en alternatieven bij voorbaat in de ambtelijke en bestuurlijke molens werden vermalen. Hoezo, participatiesamenleving? Hoezo Haagse Kracht? Natuurlijk, ook de gemeente Den Haag heeft belangen en verantwoordelijkheden, maar de geringschattende wijze waarop de reacties van serieuze organisaties zoals het Wijkoverleg Statenkwartier, Stichting Wijkoverleg Zorgvliet, AVN en Stichting SOS zijn afgeserveerd is kenmerkend voor de houding van de Haagse beleidsbepalers. Ambtenaren, college en hun adviseurs willen zich kennelijk niet realiseren hoe kwetsbaar en belangrijk dit gebied is, verblind door “hogere” belangen, zoals die door de zeer omstreden en planologisch ongelukkige en onveilige vestiging van Europol en Eurojust in een eerder stadium werden gematerialiseerd. Het commitment met de doelstellingen van de Internationale Zone lijkt in deze context vele malen groter te zijn dan die van de oorspronkelijke kernkwaliteiten van beide gebieden die overigens door de barrière van de Johan de Wittlaan van elkaar gescheiden zijn.

De benadering in het nieuwe bestemmingsplan betekent in meer dan een opzicht een negatieve breuk met de gedachte dat dit gebied – niet voor niets beschermd stadsgezicht! – vanuit stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt uitzonderlijk is omdat het hier grotendeels een particuliere ontwikkeling met een robuuste privaatrechtelijke grondslag betreft die voor. Het is kwalijk en bestuursrechtelijk nauwelijks te verdedigen dat het ook onlangs tot stand gekomen postzegelplan voor Eurojust niet een integraal onderdeel vormt in dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan waardoor de door de forse nieuwbouw van Eurojust ontstane veiligheidsrisico’s en verkeersbewegingen die de onmiddellijke omgeving belasten niet in breder ruimtelijk verband kunnen worden opgelost.

Fundamenteler – en dat blijkt ook uit de ingediende zienswijzen – is de kritiek op de wijze waarop het bestemmingsplan de bestaande en toekomstige ruimtelijke structuur vastlegt. Er zijn weinig waarborgen dat de al ingezette ontwikkeling waarbij het villapark langzamerhand verwordt tot een (internationaal) brainpark kan worden beteugeld. De geleidelijke uitbouw van de kwaliteiten van de naoorlogse wederopbouw gaat ten koste van de kwaliteiten van het beschermde villapark. Er zijn daarover grote zorgen geuit, zoals over de status van karakteristieke panden die al dan niet als cultureel erfgoed en/of als rijksmonument te boek staan. De gemeente Den Haag verwijst daarbij naar de bestaande, formele situatie en is kennelijk niet bereid toevoegingen of eigen uitbreidingen aan te brengen. Daarbij komt dat ambassades – die vaak in deze monumentale panden zijn gehuisvest – in principe niet gebonden aan onze nationale regels – en dus hun gang kunnen gaan. De gemeente maar ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken blijken keer op keer zeer omzichtig (diplomatie?) te handelen en reageren waardoor menige boom kan worden geveld of erker worden gesloopt.

Ook is – door de stichting SOS Den Haag – gewezen op het ontbreken van een met de levendige kappencomposities, lage goten, risalieten en opgetrokken massa’s die het stadsgezicht mede vormen samenhangende borgingsmethode die ertoe kan leiden dat geen nieuwbouw of renovatie plaatsvindt met sterk afwijkende hoogten of bouwvolumes. Het verharden van tuinen en bouwen van carports wordt gewoon vrij gelaten. Daardoor voldoet het bestemmingsplan niet aan de wettelijke eis om te beschermen waarden en functies te benoemen en te beschermen.

Er is (nog) veel meer kritiek geleverd op het bestemmingsplan, maar vrijwel alle opmerkingen zijn ongegrond verklaard. Dat mag en dat kan, maar nu zelfs blijkt dat de raad het plan als een hamerstuk beschouwt is de onvrede over de inhoud ervan groot. Om nog maar te zwijgen van het planproces. Wij noemen dat minachting voor de bewoners en het planproces.

Tenslotte dit. De Gemeente Den Haag heeft bij herhaling aan bewonersorganisaties en opstellers van zienswijzen te kennen gegeven dat inzicht in de bestaande toestand van de panden en monumenten gewaarborgd is door Panoramio foto-opnamen. Nu Google op 10 oktober te kennen heeft gegeven in november aanstaande deze service te stoppen is er een juridisch gebrek ontstaan.

Ir Peter Drijver (Scala Architecten) & drs Robbert Coops (Coops Public Affairs)

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Raad gaat debat over bestemmingsplan uit de weg

De Raad zou vandaag vergaderen over het concept-bestemmingsplan Zorgvliet & World Forum. Maar in plaats van een stevige behandeling heeft de Raad ervoor gekozen het bestemmingsplan op de berichtenlijst te zetten en de insprekers af te bellen.

De Raad heeft het concept-bestemmingsplan dus zonder te debatteren aangenomen, terwijl de Raad juist de plek is waar het inhoudelijk debat moet plaatsvinden. Tegenstanders van het nieuwe bestemmingsplan – waaronder het wijkoverleg –  vinden dat het plan inbreuk maakt op het Rijksbeschermde stadsgezicht Zorgvliet. Zo wordt het mogelijk om verharde tuinen en carports aan te leggen. Ook zijn we van mening dat de raadscommissie onvoldoende heeft gekeken naar de inhoud en teveel en éénzijdig naar de procedure. Het bestuur betreurt de gang van zaken en gaat onderzoeken of in beroep gaan een optie is. We zullen daarbij nauw samenwerken met Peter Drijver van SOS Den Haag.