Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Zorgvliet onder druk

Dat een bestemmingsplan periodiek moet worden herzien is niet alleen verstandig, maar ook nog eens wettelijk voorgeschreven. Zo ook geschiedde met het bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum dat nu zo’n beetje in het procedurele eindstadium is beland. Op 20 september zal de gemeenteraad het ontwerp-bestemmingsplan bespreken na het rituele mondelinge inspraakrondje. Zowel inhoudelijk als procedureel vertoont het plan alle sporen van een angstige, defensieve en visieloze opstelling van de gemeente Den Haag. En dat is – om vele redenen! –wederom teleurstellend.

 

Zorgvliet vormt een combinatie van een historische villawijk, het park Sorgvliet en het Vredespaleis, die naast een voorname woonkwaliteit in een groene oase ook de kwaliteit van een internationale omgeving kent. Het World Forum is bij uitstek een internationale wijk, die kantoren, congressen en hotels herbergt. Het bestemmingsplan zou die kwaliteiten tot uitdrukking willen brengen en vastleggen daarbij lettend op de status van beschermd stadsgezicht, de ecologische hoofdstructuur en de Internationale Zone. Een spannende zoektocht zou je denken, waarbij de hulp, expertise en betrokkenheid van velen nodig, zo niet onmisbaar zijn.

Helaas, de totstandkoming van een nieuwe versie van dit bestemmingsplan verliep – zoals zo vaak – op een afstandelijke, puur procedurele wijze, waarbij vragen, kritiek, suggesties en alternatieven bij voorbaat in de ambtelijke en bestuurlijke molens werden vermalen. Hoezo, participatiesamenleving? Hoezo Haagse Kracht? Een (nieuw) bestemmingsplan zou toch eerder moeten binden en overtuigen dan tot juridisch en planologisch gehakketak moeten leiden? Ja, maar hier kennelijk niet.

Natuurlijk, ook de gemeente Den Haag heeft belangen en verantwoordelijkheden, maar de geringschattende wijze waarop de reacties van serieuze organisaties zoals het Wijkoverleg Statekwartier, Stichting Wijkoverleg Zorgvliet, AVN en Stichting SOS min of meer worden afgeserveerd, is kenmerkend voor de opvallend weinig communicatieve houding van de Haagse beleidsbepalers. Den Haag wil zich kennelijk niet realiseren hoe kwetsbaar en belangrijk dit gebied is, verblind door “hogere” belangen, zoals die door de zeer omstreden en planologisch ongelukkige en onveilige vestiging van Europol en Eurojust werden gematerialiseerd. Het commitment met de doelstellingen van de Internationale Zone lijkt in deze context vele malen groter te zijn dan die van de oorspronkelijke kernkwaliteiten van beide gebieden die overigens door de barrière van de Johan de Wittlaan van elkaar gescheiden zijn. Om nog maar te zwijgen van de opvattingen en belangen van bewoners en andere betrokken stakeholders.

De benadering in het nieuwe bestemmingsplan betekent in meer dan een opzicht een negatieve breuk met de gedachte dat dit gebied – niet voor niets beschermd stadsgezicht! – vanuit stedenbouwkundig en architectonisch oog punt uitzonderlijk is omdat het hier grotendeels een particuliere ontwikkeling met een robuuste privaatrechtelijke grondslag betreft die voor een deel (bij de Carnegielaan en Groot-Hertoginnlaan) nog vrijwel intact is. Rond de nieuwbouw van Eurojust is het oorspronkelijk plan van Dudok na de sloop van de Atlantikwall gelukkig nog goeddeels herkenbaar. Het is overigens kwalijk en bestuursrechtelijk nauwelijks te verdedigen dat het ook onlangs tot stand gekomen postzegelplan voor Eurojust niet een integraal onderdeel vormt in dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Daardoor kunnen de door de forse nieuwbouw van Eurojust ontstane veiligheidsrisico’s en verkeersbewegingen die de onmiddellijke omgeving belasten niet in breder ruimtelijk verband worden opgelost.

Fundamenteler – en dat blijkt ook uit de ingediende (slechts vijf en dat is veelzeggend!) – zienswijzen – is de kritiek op de wijze waarop het bestemmingsplan de bestaande en toekomstige ruimtelijke structuur is vastgelegd. Er zijn weinig signalen noch waarborgen opgenomen dat de al ingezette ontwikkeling waarbij het juridisch beschermde villapark langzamerhand verwordt tot een (internationaal) brainpark kan worden beteugeld. De geleidelijke uitbouw van de kwaliteiten van de naoorlogse wederopbouw gaat ten koste van de kwaliteiten van het villapark. Er zijn daarover grote zorgen geuit, zoals over de status van karakteristieke panden die al dan niet als cultureel erfgoed te boek staan als rijksmonument. De gemeente Den Haag verwijst daarbij naar de bestaande, formele situatie en is kennelijk niet bereid toevoegingen of eigen uitbreidingen aan te brengen. Daarbij komt dat ambassades – die vaak in monumentale panden zijn gehuisvest – in principe niet gebonden aan onze nationale regels – en dus hun gang kunnen gaan. De gemeente maar ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken blijken keer op keer zeer omzichtig (diplomatie?) te handelen en reageren waardoor menige boom kan worden geveld of erker worden gesloopt.

Ook is – door de stichting SOS Den Haag– gewezen op het ontbreken van een met de levendige kappencomposities, lage goten, risalieten en opgetrokken massa’s die het stadsgezicht mede vormen samenhangende borgingsmethode die ertoe kan leiden dat geen nieuwbouw of renovatie plaatsvindt met sterk afwijkende hoogten of bouwvolumes.

Er is (nog) veel meer kritiek geleverd op het bestemmingsplan, maar vrijwel alle opmerkingen zijn ongegrond verklaard. Dat mag en dat kan, maar omdat het ontbreekt aan enige toeschietelijkheid of een adequate inhoudelijke argumentatie van de zijde van de gemeente blijft er een katterig gevoel achter. Het gaat hier toch niet om gelijk krijgen of hebben? Het zou moeten gaan om een toekomstgericht plan waarin zoveel mogelijk betrokkenen zich kunnen vinden op basis van een open en flexibel planproces. Dat is hier helaas duidelijk niet het geval. Het toekomstige bestemmingsplan voldoet nu niet aan de wettelijke eis de te beschermen waarden te benoemen en te beschermen.

Peter Drijver (Scala Architecten) & Robbert Coops (Coops Public Affairs)

Lees ook het bericht van de gemeente over de hoorzitting bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum: bericht gemeente bestemmingsplan Zorgvliet

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Verslag hoorzitting ontwerp-bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Deze morgen heeft een hoorzitting plaatsgevonden over het ontwerp bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum. Het bestuur heeft eerder al een zienswijze ingediend op het pan. Van de 23 ingediende vragen en opmerkingen, is er slechts één gegrond verklaard.

Flatgebouw Zorgvliet stond niet vermeld als monument en dat wordt veranderd. Tijdens de hoorzitting hebben we nog aandacht gevraagd voor het pand aan de Jacob de Graefflaan 1. Dat zou niet (meer) karakteristiek zijn voor het Rijks beschermde stadsgezicht Zorgvliet. Het college gaat hier opnieuw naar kijken. Ons lijstje met 23 aandachtspunten had veel korter kunnen zijn als er tussendoor betere afstemming had plaatsgevonden. Op die manier zouden veel misverstanden vroegtijdig zijn rechtgezet en hadden we ons meer kunnen richten om waar het nu werkelijk om draait bij het wijzigen van een bestemmingsplan van een beschermd stadsgezicht. Een van de insprekers, Peter Drijver van stichting SOS den Haag wist dat goed te verwoorden: Rijks beschermde stadsgezichten worden onvoldoende beschermd. Dat komt door de methode en procedure van bestemmingsplanwijzigingen. Hij had een zeer kritische zienswijze, die we zo snel mogelijk op onze site zullen zetten. Kijk ook eens op de site van Peter Driver: http://Stichting SOS Den Haag

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Hoorzitting bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

De gemeente stelt ons – Stichting Wijkoverleg Zorgvliet – in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op de door ons ingediende zienswijze. De hoorzitting zal plaatsvinden op woensdag 14 september om 09:00 uur in het stadhuis. Het bestuur gaat graag op de uitnodiging van de gemeente in.

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Zienswijze concept-bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Stichting Wijkoverleg Zorgvliet heeft kennisgenomen van het concept-bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum en een zienswijze ingediend. Onze zienswijze maakt deel uit van het openbare besluitvormingsproces.

Strekking van onze inbreng is dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn en dat de voorgenomen wijziging verder gaat dan de door de gemeente geformuleerde doelstellingen. Verder maken we ons zorgen over de manier waarop er met het Rijksbeschermd stadsgezicht Zorgvliet wordt omgegaan. Een kopie van onze zienswijze is naar de fracties, het college en de lokale pers gestuurd.

Lees hier de zienswijze die het bestuur heeft ingediend bij de gemeente.

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Bestemmingsplan Zorgvliet

BESTEMMINGSPLAN

Ontwerp

Het ontwerp-bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 4 mei tot en met 14 juni 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het doel van het bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum is:

  1. het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur en rechtens toegekende functies in een juridisch- planologisch kader;
  2. het vastleggen van de ruimtelijke structuur van de herinrichting van de openbare ruimte op het binnenterrein tussen de bebouwing aan de Eisenhowerlaan en de bebouwing aan de Jan Willem Frisolaan in een juridisch-planologisch kader.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 4848. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. De informatie over de dag, tijdstip en locatie wordt gepubliceerd op www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Stadsdeel Scheveningen à Zorgvliet en World Forum.

 

Den Haag, 2 mei 2016

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,

Teammanager Afdeling Juridische Zaken,

  1. R. Sakkee
Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Concept bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0279DZorgvliet-20CO/t_NL.IMRO.0518.BP0279DZorgvliet-20CO.html#_1.4_Begrenzingvanhetplangebied

Reactie Wijkoverleg Zorgvliet

 

 

 

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Reactie wijkbestuur op bestemmingsplan

Concepte bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum 2016

U KUNT OP ONZE REACTIE REAGEREN VIA DEZE WEBSITE KAN TOT 12 januari 2016

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Er staat een wijziging van het bestemmingsplan Zorgvliet / World Forum aan te komen. Relevante documenten vindt u op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0279DZorgvliet-20CO/r_NL.IMRO.0518.BP0279DZorgvliet-20CO.html

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0279DZorgvliet-20CO/t_NL.IMRO.0518.BP0279DZorgvliet-20CO.html

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Geachte meneer,mevrouw,
Hiermee informeren wij u dat, in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, het concept van het ontwerpbestemmingsplan Zorgvliet en World Forum is geplaatst op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plangebied ligt in het noordoostelijk deel van Den Haag. Het plangebied wordt begrensd door: de Eisenhowerlaan, de Scheveningseweg, de zuidzijde van het Vredespaleiscomplex, de Haagse Beek ten noorden van de Groot Hertoginnelaan en de Statenlaan. Uitgezonderd is het plangebied van het bestemmingsplan “Zorgvliet (Eurojust)” globaal bestaande uit de Verlengde Tolweg en het terrein tussen de Johan de Wittlaan en Willem Lodewijklaan.
Het doel van het bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum is tweeledig:
– het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur en rechtens toegekende functies in een juridisch-planologisch kader;
– het vastleggen van de ruimtelijke structuur van de
herinrichting van de openbare ruimte op het binnenterrein tussen de bebouwing aan de Eisenhowerlaan en de bebouwing aan de Jan Willem Frisolaan in een juridisch-planologisch kader inclusief enige bebouwing ten oosten van de toren van Oud.
Wij zien uw reactie graag uiterlijk 23 december 2015 tegemoet. Mocht u iets willen vragen over dit plan, dan kunt u contact opnemen met de heer Leenders via telefoonnummer 070-353 4848 of per mail sjo.leenders@denhaag.nl.
U kunt het plan op de volgende wijze vinden:
1. Open www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?tabFilter=JURIDISCH of: www.ruimtelijkeplannen.nl, kies daarna ‘plan bekijken’ dan ‘bestemmingsplannen”
2. Zet bij ‘plan- en kaartfilter’ (3e regel vanaf boven, rechts) een vinkje bij concept- en (voor)ontwerpplannen.
3. Aan de linkerkant kunt u in het zoekveld bij de tweede tab de plannaam invullen: Zorgvliet en World Forum.
Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Teammanager Afdeling Juridische Zaken
mr. R. Sakkee.