Steun ons werk met 20 Euro per jaar

Wat krijgt u daarvoor?

• De Zorgvliet Nieuwsbrief, 2x per jaar.
• Een Nieuwjaarbijeenkomst (en ALV) i.s.m. het Marriott.
• Wijkinformatie via de Zorgvliet website.
• Een jaarlijkse activiteit zoals het Zomerdiner, of een wandeling met gids door het Park Sorghvliet.
• Een actief bestuur dat de belangen van de wijk en haar bewoners behartigt.

Stichting Wijkoverleg Zorgvliet is op 15 juli 1984 opgericht met als doel het woon- en leefklimaat te behouden en waar mogelijk te versterken. U kunt op de website de oorspronkelijke en de in 2021 geactualiseerde statuten inkijken. Het wijkoverleg tracht door overleg, inspraak en publiciteit de kwaliteit van de wijk op peil te houden en onderhoudt daartoe een netwerk van contacten met bewoners, gemeente, bedrijven en internationale organisaties in de wijk en met omliggende wijken. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding, ook niet voor onkosten.

Onafhankelijk
Zorgvliet is de enige wijk in Den Haag die subsidie van de gemeente afwijst om zo haar onafhankelijkheid te waarborgen. Het wijkoverleg steunt financieel volledig op de donaties van haar wijkbewoners.

Het bestuur is haar bewoners erkentelijk indien zij een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van € 20 (Euro) per huishouden overmaken op rekening:
NL25 INGB 0000 1874 59
t.n.v. Stichting Wijkoverleg Zorgvliet Den Haag
(onder vermelding van het betreffende jaar)

Verantwoording & Transparantie
Elk jaar legt het bestuur tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst rekenschap af middels een presentatie en een jaarverslag. Deze zijn op de website terug te vinden. Indien nodig, procedeert de stichting tegen besluiten die de leefbaarheid in de wijk verstoren. Dat is in het verleden gebeurd rond de vestiging van Eurojust, tot aan de Raad van State toe.

Contact
U kunt ons een mail sturen: secretariswijkoverlegzorgvliet@gmail.com