Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Financieel verslag 2020 Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Bijgesloten treft u het financieel verslag over 2020 en het voorstel voor het budget voor 2021 aan.

Financieel verslag 2020.

De financiële positie van onze stichting is dit jaar licht verbeterd. Door de corona epidemie heeft het bestuur geen voortgangsverslag in de zomer rondgestuurd, waardoor het bestuur onze wijkbewoners niet voldoende heeft kunnen herinneren aan het betalen van hun contributie. Als gevolg daarvan zijn de inkomsten achtergebleven, zowel ten opzichte van het vorige jaar als ook ten opzichte van het budget. De vve’s hebben fors minder bijgedragen omdat een aantal niet hebben betaald dit jaar, waardoor die bijdrage met ruim de helft is afgenomen. Het bestuur doet een dringend beroep op eenieder om het Wijkoverleg Zorgvliet met uw bijdrage te steunen. De kosten namen € 160 toe ten opzichte van het voorgaande jaar en het budget, veroorzaakt door website kosten. De drukkosten bleven onder die van 2019 en onder de begroting. Ook had het bestuur een speciale bijeenkomst gepland voor de wijk afgelopen zomer, maar deze is helaas door corona niet doorgegaan, maar we proberen het opnieuw in 2021. Als gevolg is er een klein positief netto resultaat, lager dan in 2019 en dan gepland. De kaspositie met ongeveer € 500 gestegen. Budget 2021. De inkomsten voor 2021 zijn iets lager gepland dan in 2020 en is daardoor nog niet terug op het gewenste niveau. Het bestuur zal er bij de vve’s aandringen hun contributie niet te vergeten. De kosten zijn iets verder verhoogd, met name de druk -en website kosten en een speciale post van € 650 overige kosten voor een speciale bijeenkomst komende zomer. Het bestuur verwacht dat het uiteindelijke netto resultaat nul zal zijn. De financiële gezondheid van de Stichting blijft daardoor onveranderd goed.

Den Haag, 06 januari 2021

Namens het Bestuur, L.A.B.M. Driebeek Penningmeester

 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET    
  Jaar 2020 Definitief           
             
  Jaar  2019  2020    Budget 2020   
             
  Inkomsten           
  Contributie bewoners  1.045,00  980,00    1.000,00   
  Contributie VvE’s  1.025,00  442,00    1.000,00   
  Overige inkomsten  275,00  30,00    0,00   
             
  Totaal inkomsten  2.345,00  1.452,00    2.000,00   
             
  Uitgaven           
  Drukkosten  497,12  354,45    500,00   
  Bankkosten  158,12  141,60    200,00   
  Overige kosten  107,26  426,34    300,00   
             
  Totaal uitgaven  762,50  922,39    1.000,00   
             
  Netto Inkomsten/Uitgaven  1.582,50  529,61    1.000,00   
             
             

 

  BUDGET STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET        
  Jaar 2020         
           
  Jaar  2020    Budget 2021   
           
  Inkomsten         
  Contributie bewoners  980,00    800,00   
  Contributie VvE’s  442,00    500,00   
  Overige inkomsten  30,00    0,00   
           
  Totaal inkomsten  1.452,00    1.300,00   
           
  Uitgaven         
  Drukkosten  354,45    500,00   
  Bankkosten  141,60    150,00   
  Overige kosten  426,34    650,00   
           
  Totaal uitgaven  922,39    1.300,00   
           
  Netto Inkomsten/Uitgaven  529,61    0,00   
           
Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Jaarverslagen 2019 en 2018

Onder de links vindt u de jaarverslagen van Zorgvliet over 2018 en 2019.

Nieuwjaarspresentatie Zorgvliet 2020

Nieuwjaarspresentatie Zorgvliet 2019

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Financieel verslag Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Bijgesloten treft u het financieel verslag over 2019 en het voorstel voor het budget voor 2020 aan.

Financieel verslag 2019.

De financiële positie van onze stichting is dit jaar flink verder verbeterd. De inkomsten stegen, zowel ten opzichte van het vorige jaar als ook ten opzichte van het budget. Dit was met name te danken aan meer contributies van bestaande en nieuwe VVE’s, een gevolg van het actieve beleid van het bestuur om de bewoners van de wijk te mobiliseren. De wijk profiteert natuurlijk van de toename van het aantal bewoners. Ook ontvingen wij € 275 retour van onze contributie aan de Bomenstichting, die bedoeld was om hen te helpen hun juridische kosten te dekken aangaande hun verzet tegen de bomenkap in en rondom onze wijk.

De kosten namen af ten opzichte van het voorgaande jaar en het budget door lagere “Overige kosten”. De drukkosten stegen, ook meer dan begroot, als gevolg van de noodzaak meer flyers te drukken, een direct gevolg van de groei van het aantal inwoners in de wijk. De bankkosten vielen ook hoger uit dan verwacht.

Als gevolg is er een veel beter netto resultaat dan in 2018 en dan gepland en is kaspositie verder versterkt.

Budget 2020.

De inkomsten voor 2020 zijn iets voorzichtiger gepland dan in het afgelopen jaar, mede door het wegvallen van de eenmalige baten van vorig jaar. De kosten zijn iets verder verhoogd, met name de bank- en overige kosten. Maar het bestuur verwacht dat het uiteindelijke netto resultaat weer positief zal zijn. De financiële gezondheid van de Stichting blijft daardoor onveranderd goed.

Den Haag, 05 januari 2020.

Namens het Bestuur

L.A.B.M.Driebeek

Penningmeester

Jaar 2019 financieel Definitief

 

 

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Wijkoverleg Zorgvliet zoekt bestuurslid Communicatie

Het bestuur van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet zoekt per 1 januari 2020 een nieuw bestuurslid Communicatie. Ons huidige bestuurslid Communicatie, Robert van Lawick,  treedt aan het eind van dit jaar terug.  Belangrijke taken voor de nieuwe bestuurder zijn:

  • het beheer van de website zorgvliet.net
  • het bewaken van de huisstijl
  • het actueel houden van de berichtgeving
  • Tevens is het nieuwe bestuurslid verantwoordelijk voor de eindredactie van berichten op de website.

De website van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet is gemaakt met WordPress. Kennis van- en ervaring met WordPress is dan ook belangrijk. In principe maakt ieder bestuurslid zijn eigen berichten.  Verder maken we gezamenlijk de halfjaarlijkse Nieuwsbrief. Het bestuurslid Communicatie draagt dan zorg voor correcte plaatsing  op de website en doet de eindredactie van de Nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij secretaris@zorgvliet.net . Voorwaarde is wel dat u bewoner van Zorgvliet bent.

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet Communicatie met Zorgvliet bewoners

Gezocht: Bestuurslid Communicatie

Het bestuur van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet zoekt een bestuurslid Communicatie. Robert van Lawick, die onze onvolprezen website Zorgvliet.net heeft opgezet op basis van WordPress,  treedt aan het eind van dit jaar terug. Het bestuur zoekt iemand die ons op dit vlak kan helpen.

In principe stelt elk bestuurslid haar eigen bericht op en maken we gezamenlijk de halfjaarlijkse Nieuwsbrief. Het bestuurslid Communicatie draagt dan zorg voor correcte plaatsing  op de website en doet de eindredactie van de Nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij secretaris@zorgvliet.net .

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet Communicatie met Zorgvliet bewoners

Gezocht: Bestuurslid Communicatie

Het bestuur van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet zoekt een bestuurslid Communicatie. Robert van Lawick, die onze onvolprezen website Zorgvliet.net heeft opgezet op basis van WordPress,  treedt aan het eind van dit jaar terug. Het bestuur zoekt iemand die ons op dit vlak kan helpen.

In principe stelt elk bestuurslid haar eigen bericht op en maken we gezamenlijk de halfjaarlijkse Nieuwsbrief. Het bestuurslid Communicatie draagt dan zorg voor correcte plaatsing  op de website en doet de eindredactie van de Nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij secretaris@zorgvliet.net .

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Jan Nicolai benoemd tot
nieuw
bestuurslid

Tijdens de traditioneel goed gezochte Nieuwjaarsborrel op 8 januari is Jan Nicolai voorgedragen als bestuurslid van het Wijkoverleg.

De vergadering bijeen stemde unaniem met de voordracht in. Jan is echtgenoot van Daphne Nicolai, die lange tijd bestuurder was van onze stichting. Jan is tevens de drijvende kracht achter Buurtcontact Zorgvliet.

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Nieuwe statuten voor het Wijkoverleg

De statuten van het wijkoverleg worden in een nieuw jasje gestoken. Hierdoor wordt het makkelijker voor het bestuur om zich aan de bepalingen te houden.

De nieuwe statuten zijn mede gebaseerd op de statuten van het Statenkwartier. Notaris Deloo van Buren Advokaten en Notarissen, kantoor houdende op de Johan de Wittlaan 15, was zo vriendelijk deze wijzigingen om niet te faciliteren, waarvoor wij Buren zeer erkentelijk zijn. Wie hier meer over wil weten kan een mail sturen of copie concept statuten opvragen bij Carsten de Koning. Zijn e-mailadres is cdk0@hetnet.nl. U kunt de conceptnotulen ook hier downloaden.

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Jaarsverslag 2017 voor de Kerst gereed!

Het jaarsverslag 2017  van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet is gereed. Na de financieel zware jaren door de juridische acties rondom de komst van Eurojust zijn de financiën nu weer op orde. De inkomsten stegen dankzij een grotere participatie van de bewoners. Dat kwam enerzijds door actief beleid van het bestuur en anderzijds door de toename van het aantal bewoners in de wijk. De kosten namen ook iets toe door een beroepsprocedure bij de Raad van State. De lening is nu in het geheel afgelost en de Stichting is schuldenvrij. Een voorziening van € 100 is getroffen voor de uitgaven tot het einde van het jaar. Hierin vallen de kosten voor het drukken van de eindejaarsbrief. 

Wij verzoeken u het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

De jaarstukken zijn hier te downloaden

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet Nieuwjaarsborrel Wijkoverleg Zorgvliet

Carsten de Koning: onze nieuwe Voorzitter!

Carsten de Koning is de nieuwe voorzitter van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet. Hij werd gekozen tijdens de druk bezochte nieuwjaarsborrel in het The Hague Marriott.

Carsten volgt Robert van Lawick op. Van Lawick wordt lid van het algemeen bestuur en gaat zich alleen nog bezighouden met bewonerscommunicatie. Meer dan 70 wijkbewoners bezochten de nieuwjaarsborrel.