Uitkomsten onderzoek parkeerproblemen Zorgvliet en Duinoord

Brief van Wethouder Rob van Asten aan de voorzitter van de Commissie Leefomgeving over de uitkomsten van het onderzoek Parkeerproblemen Zorgvliet & Duinoord

Tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2017 is toegezegd na de invoering van betaald parkeren in Haven-, Staten- en Geuzenkwartier in overleg te gaan met de wijk Zorgvliet en een onderzoek te starten naar een mogelijke invoering betaald parkeren in deze wijk. Na deze invoering hebben bewoners van de wijk Duinoord verzocht tot het aanpassen van de daar geldende parkeerregeling. Dit verzoek wordt meegenomen bij het onderzoek naar de situatie in Zorgvliet. In deze brief wordt u geïnformeerd over de bevindingen uit het onderzoek en het daarop volgende proces.

Huidige situatie
De wijk Zorgvliet wordt geografisch verdeeld in drie deelgebieden (zie bijlage 1). Een relatief klein deel, rondom Catsheuvel, is al toegevoegd aan het vergunningengebied Geuzen-Statenkwartier, omdat de Johan de Wittlaan/ President Kennedylaan een duidelijke gebiedsgrens vormt. In dit deel geldt een  parkeerregeling van 13.00 tot 24.00 uur, 7 dagen per week. De overige twee gebieden liggen ten noorden van het Catshuis (omgeving Adriaan Goekooplaan) en ten zuiden van het Catshuis (omgeving Jacob Catslaan/ Groot Hertoginnelaan). In deze twee gebieden geldt op dit moment geen parkeerregeling.

Duinoord vormt samen met het Regentessekwartier één parkeervergunninggebied. In dit gebied geldt een parkeerregeling van 18.00 tot 24.00 uur, zeven dagen per week. Alleen in het gedeelte van de Conradkade tussen de Dunklerstraat en de President Kennedylaan (circa 200 meter) geldt geen parkeerregeling. Bij de vaststelling van het projectdocument Verhulstplein e.o. heeft het college op 31 mei 2016 besloten de parkeerregeling uit te breiden met het genoemde gedeelte van de Conradkade (RIS 294332). Dit besluit is nog niet geëffectueerd.

Uitslagen van de parkeertellingen
Sinds 2016 worden klachten ontvangen over een hoge parkeerdruk uit Zorgvliet. Zowel in 2016 als in 2018 zijn parkeertellingen uitgevoerd. Uit recente tellingen blijkt dat er in het deel Zorgvliet rondom de Adriaan Goekooplaan overdag een parkeerdruk is van 93%. In het gedeelte Zorgvliet, omgeving Jacob Catslaan, waar veel klachten vandaan komen, is een parkeerdruk in de middag gemeten van maximaal 90%. Uit het parkeervergunninggebied Duinoord komen ook veel klachten. Deze gaan met name over parkeeroverlast overdag. De parkeerdruk in Duinoord ligt overdag hoog en schommelt rond de 90%.

Gesprekken belanghebbenden
In maart en juli 2018 is overleg gevoerd met het wijkoverleg Zorgvliet en het wijkoverleg Duinoord. Uit deze gesprekken bleek dat beide partijen voorstander zijn van een uitbreiding c.q. invoering van de parkeerregeling. Bij voorkeur sluit deze regeling aan op de regeling in de aangrenzende buurten. De vertegenwoordigers gaven aan een voorkeur voor een draagvlakonderzoek te hebben voordat tot uitbreiding van de parkeerregeling wordt overgegaan.

Voornemen tot opstarten proces tot invoering/ uitbreiding betaald parkeren
In de parkeerbrief 2015 (RIS283326) is opgenomen dat bij een parkeerdruk tussen de 90 en 100%, de gemeente het initiatief neemt om het parkeerprobleem te onderzoeken. Hierbij worden hulpdiensten en bewonersorganisaties betrokken. Indien hulpdiensten hinder ondervinden door de parkeerproblemen wordt betaald parkeren ingevoerd, ongeacht het draagvlak daarvoor in de buurt. Bij een parkeerdruk boven de 100% wordt het parkeerprobleem zonder meer als urgent en bedreigend voor de leefbaarheid en de veiligheid van de buurt beschouwd. Ook dan wordt betaald parkeren ingevoerd zonder draagvlakmeting.
De wijken Zorgvliet en Duinoord zijn getoetst aan de criteria van de parkeerbrief 2015. De hulpdiensten hebben aangegeven in deze wijken regelmatig ernstige vertraging en hinder te ondervinden bij het aanrijden naar hulpbehoevenden. De parkeerdruk in de wijken Zorgvliet en Duinoord ligt tussen de 90 en 100%, om deze redenen zal het college het proces tot invoeren betaald parkeren in Zorgvliet, de gewenste uitbreiding van de parkeerregeling Duinoord en de uitbreiding van het vergunninggebied met de Conradkade opstarten.
Dit wordt als één project benaderd. Een draagvlakonderzoek maakt gezien de criteria van de Parkeerbrief 2015 geen onderdeel uit van dit proces maar de bewoners worden wel vroegtijdig betrokken.

Betrokkenheid wijk
De bewoners zullen huis-aan-huis een brief ontvangen met de uitnodiging mee te praten en denken over het draagvlak voor betaald parkeren. Op 16 en 18 oktober 2018 worden twee informatieavonden gehouden (één per wijk) om bewoners, bedrijven en instellingen van Zorgvliet, Duinoord en Regentessekwartier te informeren over de mogelijke invoering c.q. uitbreiding van betaald parkeren in hun wijk. Uitgelegd wordt hoe parkeerproblemen veroorzaakt worden en wat voor effect een parkeerregeling daarop heeft om deze problemen op te lossen. Aan het einde van de bijeenkomst krijgt men een formulier waarop iedere aanwezige onder andere kan aangeven welke regeling en indeling van het vergunningengebied de voorkeur heeft.
Deze bijeenkomsten sluiten aan op de afspraken in het coalitieakkoord 2018-2022 waarin is opgenomen dat de bewoners en ondernemers niet alleen via de bewonersorganisaties worden geraadpleegd, maar ook individueel.

Planning
Na de informatieavonden wordt de input van de aanwezigen van de twee informatieavonden verwerkt. Op basis van de uitkomsten daarvan zal ik het college een voorstel doen voor de vergunningsgebieden en parkeerregelingen. De voorstellen kunnen medio 2019 worden geëffectueerd. Wel zie ik samenhang met de op te starten evaluatie en draagvlakonderzoek in Haven-, Geuzen- en Statenkwartier. De planning kan hierdoor nog worden aangepast. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de wethouder van Mobiliteit
Robert van Asten
2/3Gemeente Den Haag
Ons kenmerk
DSB/2018.216

Bijlage 1
Overzicht gebied

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.