Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

Betaald parkeren: alles nog eens op een rijtje

Per 1 juli is het betaald parkeren in Zorgvliet. Voor alle duidelijkheid zetten we voor u de zaken nog een keer op een rijtje.

 

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

Betaald parkeren

Vanaf 1 juli 2019 moet er betaald worden om in onze wijk te parkeren van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De gemeente heeft dit besluit genomen in overleg met het wijkbestuur en na consultatie van de bewoners.

Het bestuur hoopt dat deze maatregel leidt tot vermindering van de overlast van auto’s die van buiten de wijk komen en bij ons neergezet worden. Na een jaar zal de regeling geëvalueerd worden. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen voor zichzelf en voor bezoekers. Er is ook een speciale regeling voor mantelzorgers. Door de gemeente is nadere toelichting gegeven tijdens bijeenkomsten op 16 en 21 mei. Verdere informatie is te vinden op www.denhaag.nl/parkeren .

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet Leefbaarheid Zorgvliet

Pleintje Alexander Gogelweg op de schop

Het pleintje aan de Alexander Gogelweg, gelegen tussen de ambassades van Irak en Suriname, gaat op de schop. Door invoering van betaald parkeren per 1 juli zal dit pleintje niet langer gebruikt hoeven te worden als parkeerplaats.  De gemeente stelt daarom voor om dit plein netjes in te richten door het volgende te doen:

 • Het autovrij maken van het plein
 • De stoepbanden overal ophogen zodat het niet meer toegankelijk is voor voertuigen
 • Het plaatsen van 3 bankjes en plantenbakken en prullenbakken

Het bestuur van het Wijkoverleg is uiteraard blij met het voorstel, maar heeft wel bedongen dat dit geen plek voor hangjongeren mag worden en dat er net als bij de vijvers een alcoholverbod van kracht wordt. Ook kunnen in het geval van overlast de bankjes verwijderd worden.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor 1 juli worden uitgevoerd. Hieronder vindt u nog het ontwerp.

 

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

Invoering betaald parkeren in Zorgvliet

Het bestuur heeft een overleg gehad over de invoering van betaald parkeren in Zorgvliet met Selma van der Zwart, projectleider bij de gemeente Den Haag. Waar staan we nu in het invoeringsproces? Vanaf wanneer kunnen bewoners vergunningen aanvragen? En hoe hoog worden de tarieven?

Het College heeft een brief met het voorstel voor de invoering van betaald parkeren per 1 juli naar de Raad gestuurd. Basis vormde de uitkomst van de informatiebijeenkomst waar een meerderheid van de bewoners zich uitsprak voor aansluiting bij het regime van de Archipel: Betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Dit voorstel is onlangs naar alle bewoners gestuurd. De verwachting is dat door deze maatregel de parkeerdruk zal afnemen en langparkeerders uit de wijk geweerd zullen worden. Een jaar na invoering worden de maatregelen geëvalueerd. De planning is als volgt:

 • Op 16 april besluit het College.
 • Op 7 mei wordt een brief gestuurd naar de bewoners met een folder en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 16 mei ’s middags of 21 mei ’s avonds.
 • Binnenkort wordt gecheckt of er voor bepaalde plekken nog aanvullende verkeersbesluiten nodig zijn.
 • Er worden kruisen gezet op de plaatsen waar de palen met de automaten geplaatst zullen worden. Ongeveer 16 in totaal voor de wijk, in de buurt van een lantarenpaal. Mocht de gekozen plek op grote bezwaren stuiten, neem dan contact op met de gemeente.
 • In juni plaatst de gemeente waarschuwingsborden: grote reclamezuilen en gele borden. De gele borden verdwijnen na een half jaar.
 • Na 1 juli zal er streng gehandhaafd worden.

Bewoners kunnen een parkeervergunning  op kenteken aanvragen vanaf 7 mei.

 • Tarief €60 voor de eerste auto
 • en voor een volgende auto €275.
 • Dit geldt niet voor bewoners die op eigen terrein kunnen parkeren. Zij worden geacht dat te doen. Zij kunnen wel een vergunning krijgen voor een tweede auto tegen het tarief van €60.
 • Aanvragen kan via internet maar ook met formulieren. Een vergunning geldt voor het hele gebied van Zorgvliet en Archipel.
 • Bewoners kunnen ook een vergunning aanvragen voor bezoekers voor €19 voor 260 uren per jaar. Er kunnen extra uren bijgekocht worden. U kunt een gebruiksvriendelijke app van de gemeente downloaden om bezoekers eenvoudig aan te melden.
 • Er geldt nog een aparte regeling voor mantelzorgers. Een overzicht is te vinden op de site van de gemeente www.denhaag.nl.

Wanneer er ingewikkelde situaties zijn, bijvoorbeeld bij een appartementengebouw met onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente (bijvoorbeeld door de VVE). Voor dit soort situaties en vragen, kunt u contact opnemen met zorgvlietparkeren@denhaag.nl. Voor andere vragen met ondergetekende.

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

Per 1 juli betaald parkeren in Zorgvliet van 9:00 – 17:00 uur

De gemeente gaat de besluitvorming tot invoering betaald parkeren in Zorgvliet voorbereiden. Zorgvliet wordt per 1 juli toegevoegd aan vergunninggebied Archipel en krijgt een parkeerregime van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (zie bijlage).

Duinoord wordt (zie kaartje voor de beoogde grens, Conradkade/ Laan van Meerdervoort) toegevoegd aan Geuzen- Statenkwartier (maandag tot en met zondag, 13.00 tot 24.00 uur). Regentessekwartier (zie kaartje voor de beoogde grens, Conradkade/ Laan van Meerdervoort) toegevoegd aan Bomenbuurt (maandag tot en met zondag, 18.00 tot 24.00 uur). De beoogde datum is alles door te voeren per 1 juli 2019. Voor vragen kunt u zich richten tot:

Selma van der Zwart
Senior projectleider parkeervoorzieningen
werkdagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de vrijdag in de oneven weken
mobiel 06 – 102 568 37
e-mail: selmavanderzwart@denhaag.nl

Gemeente Den Haag
Afdeling Uitvoeringsbeleid & Projecten
Carpentierstraat 54
2595 HL Den Haag

Postadres: Postbus 12651, 2500 DP, Den Haag

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

Uitkomsten onderzoek parkeerproblemen Zorgvliet en Duinoord

Brief van Wethouder Rob van Asten aan de voorzitter van de Commissie Leefomgeving over de uitkomsten van het onderzoek Parkeerproblemen Zorgvliet & Duinoord

Tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2017 is toegezegd na de invoering van betaald parkeren in
Haven-, Staten- en Geuzenkwartier in overleg te gaan met de wijk Zorgvliet en een onderzoek te starten naar
een mogelijke invoering betaald parkeren in deze wijk. Na deze invoering hebben bewoners van de wijk
Duinoord verzocht tot het aanpassen van de daar geldende parkeerregeling. Dit verzoek wordt meegenomen
bij het onderzoek naar de situatie in Zorgvliet. In deze brief wordt u geïnformeerd over de bevindingen uit
het onderzoek en het daarop volgende proces.

Huidige situatie
De wijk Zorgvliet wordt geografisch verdeeld in drie deelgebieden (zie bijlage 1). Een relatief klein deel,
rondom Catsheuvel, is al toegevoegd aan het vergunningengebied Geuzen-Statenkwartier, omdat de Johan
de Wittlaan/ President Kennedylaan een duidelijke gebiedsgrens vormt. In dit deel geldt een parkeerregeling
van 13.00 tot 24.00 uur, 7 dagen per week. De overige twee gebieden liggen ten noorden van het Catshuis
(omgeving Adriaan Goekooplaan) en ten zuiden van het Catshuis (omgeving Jacob Catslaan/ Groot
Hertoginnelaan). In deze twee gebieden geldt op dit moment geen parkeerregeling.

Duinoord vormt samen met het Regentessekwartier één parkeervergunninggebied. In dit gebied geldt een
parkeerregeling van 18.00 tot 24.00 uur, zeven dagen per week. Alleen in het gedeelte van de Conradkade
tussen de Dunklerstraat en de President Kennedylaan (circa 200 meter) geldt geen parkeerregeling. Bij de
vaststelling van het projectdocument Verhulstplein e.o. heeft het college op
31 mei 2016 besloten de parkeerregeling uit te breiden met het genoemde gedeelte van de Conradkade (RIS
294332). Dit besluit is nog niet geëffectueerd.

Uitslagen van de parkeertellingen
Sinds 2016 worden klachten ontvangen over een hoge parkeerdruk uit Zorgvliet. Zowel in 2016 als in 2018
zijn parkeertellingen uitgevoerd. Uit recente tellingen blijkt dat er in het deel Zorgvliet rondom de Adriaan
Goekooplaan overdag een parkeerdruk is van 93%. In het gedeelte Zorgvliet, omgeving Jacob Catslaan, waar
veel klachten vandaan komen, is een parkeerdruk in de middag gemeten van maximaal 90%. Uit het
parkeervergunninggebied Duinoord komen ook veel klachten. Deze gaan met name over parkeeroverlast
overdag. De parkeerdruk in Duinoord ligt overdag hoog en schommelt rond de 90%.

Gesprekken belanghebbenden
In maart en juli 2018 is overleg gevoerd met het wijkoverleg Zorgvliet en het wijkoverleg Duinoord. Uit deze
gesprekken bleek dat beide partijen voorstander zijn van een uitbreiding c.q. invoering van de
parkeerregeling. Bij voorkeur sluit deze regeling aan op de regeling in de aangrenzende buurten. De
vertegenwoordigers gaven aan een voorkeur voor een draagvlakonderzoek te hebben voordat tot uitbreiding
van de parkeerregeling wordt overgegaan.

Voornemen tot opstarten proces tot invoering/ uitbreiding betaald parkeren
In de parkeerbrief 2015 (RIS283326) is opgenomen dat bij een parkeerdruk tussen de 90 en 100%, de
gemeente het initiatief neemt om het parkeerprobleem te onderzoeken. Hierbij worden hulpdiensten en
bewonersorganisaties betrokken. Indien hulpdiensten hinder ondervinden door de parkeerproblemen wordt
betaald parkeren ingevoerd, ongeacht het draagvlak daarvoor in de buurt. Bij een parkeerdruk boven de
100% wordt het parkeerprobleem zonder meer als urgent en bedreigend voor de leefbaarheid en de
veiligheid van de buurt beschouwd. Ook dan wordt betaald parkeren ingevoerd zonder draagvlakmeting.
De wijken Zorgvliet en Duinoord zijn getoetst aan de criteria van de parkeerbrief 2015. De hulpdiensten
hebben aangegeven in deze wijken regelmatig ernstige vertraging en hinder te ondervinden bij het aanrijden
naar hulpbehoevenden. De parkeerdruk in de wijken Zorgvliet en Duinoord ligt tussen de 90 en 100%, om
deze redenen zal het college het proces tot invoeren betaald parkeren in Zorgvliet, de gewenste uitbreiding
van de parkeerregeling Duinoord en de uitbreiding van het vergunninggebied met de Conradkade opstarten.
Dit wordt als één project benaderd. Een draagvlakonderzoek maakt gezien de criteria van de Parkeerbrief
2015 geen onderdeel uit van dit proces maar de bewoners worden wel vroegtijdig betrokken.

Betrokkenheid wijk
De bewoners zullen huis-aan-huis een brief ontvangen met de uitnodiging mee te praten en denken over het
draagvlak voor betaald parkeren. Op 16 en 18 oktober 2018 worden twee informatieavonden gehouden (één
per wijk) om bewoners, bedrijven en instellingen van Zorgvliet, Duinoord en Regentessekwartier te
informeren over de mogelijke invoering c.q. uitbreiding van betaald parkeren in hun wijk. Uitgelegd wordt
hoe parkeerproblemen veroorzaakt worden en wat voor effect een parkeerregeling daarop heeft om deze
problemen op te lossen. Aan het einde van de bijeenkomst krijgt men een formulier waarop iedere aanwezige
onder andere kan aangeven welke regeling en indeling van het vergunningengebied de voorkeur heeft.
Deze bijeenkomsten sluiten aan op de afspraken in het coalitieakkoord 2018-2022 waarin is opgenomen dat
de bewoners en ondernemers niet alleen via de bewonersorganisaties worden geraadpleegd, maar ook
individueel.

Planning
Na de informatieavonden wordt de input van de aanwezigen van de twee informatieavonden verwerkt. Op
basis van de uitkomsten daarvan zal ik het college een voorstel doen voor de vergunningsgebieden en
parkeerregelingen. De voorstellen kunnen medio 2019 worden geëffectueerd. Wel zie ik samenhang met de
op te starten evaluatie en draagvlakonderzoek in Haven-, Geuzen- en Statenkwartier. De planning kan
hierdoor nog worden aangepast. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de wethouder van Mobiliteit
Robert van Asten
2/3Gemeente Den Haag
Ons kenmerk
DSB/2018.216

Bijlage 1
Overzicht gebied

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet Geen categorie

Coops pleit voor betaald parkeren in heel Zorgvliet

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

Voor 12 oktober aanmelden voor Info-avond Betaald Parkeren

Op dinsdagavond 16 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur organiseert de gemeente Den Haag een informatieavond over de invoering van betaald parkeren in de wijk Zorgvliet. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen en uw mening achterlaten via een reactieformulier.

KOMT ALLEN EN LAAT UW MENING HOREN!

Om dit te mogen doen, moet u zich wel voor 12 oktober hebben aangemeld via zorgvliet.parkeren@denhaag.nl. Vermeld in uw mail uw naam en adres. U kunt zich ook telefonisch aanmelden op T. 06 3000 42 59. U ontvangst een bevestiging van uw aanmelding met de locatie in Zorgvliet.

Bent u verhinderd? Dan kunt u via het bovengenoemde mailadres uw reactie achterlaten.

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

16 oktober informatieavond over aanpak parkeerdruk

Wijkoverleg Zorgvliet heeft overleg gehad met wethouder Van Asten over de parkeerproblemen in Zorgvliet. De parkeerdruk ligt boven 90% en dat geeft aanleiding tot het treffen van maatregelen. U krijgt binnenkort een uitnodiging van de gemeente voor een informatieavond hierover op dinsdag 16 oktober.

Daar zullen de mogelijkheden worden gepresenteerd om de parkeerdruk te verminderen en kunt u uw mening geven. U wordt verzocht om u tijdig aan te melden. Het bestuur van Wijkoverleg Zorgvliet hoopt en verwacht dat u hier gebruik van zult maken.

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

Invoering Betaald parkeren Scheveningen

Per 1 december as wordt betaald parkeren ingevoerd in Scheveningen. Zorgvliet wordt daar vooralsnog buiten gehouden ondanks aandringen van het Bestuur hierover in overleg te treden vanwege het te verwachten waterbed effect. Het Bestuur zal dit effect scherp in de gaten houden.