Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet Nieuwe foute trams

Kap 121 bomen Scheveningseweg eerder begonnen dan verwacht

De kap van 121 bomen op de Scheveningseweg is maandag al begonnen. Vroeger dan verwacht en in de vakantietijd zodat er weinig kans op spontaan protest is. Bewoners van Zorgvliet zijn over de vervroegde kap niet geïnformeerd. De bomen moeten weg omdat de sporen van tramlijn 1 worden vervangen.

Met een gang naar de rechter wilde de Bomenstichting, Stichting Wijkoverleg Zorgvliet en anderen voorkomen dat de bomen zouden worden verwijderd. De kap werd daarop enkele weken uitgesteld. Vorige week bepaalde de rechter dat negen van de 130 bomen die op de kaplijst stonden, behouden moesten blijven. De rest, 121 bomen, worden wel omgezaagd. Nog eens dertig bomen zullen worden verplaatst.

Een meerderheid van de gemeenteraad ging vorig jaar akkoord met de kap vanwege de aanleg van nieuwe tramrails op de Scheveningseweg. Het vervangen van het spoor op het tracé tussen de halte Duinstraat tot de Burgemeester Van Karnebeeklaan is noodzakelijk, omdat de fundering aan het verzakken is.

Route tram 1 ingekort
Vanwege de rechtszaak zijn de werkzaamheden aan de tramsporen vertraagd. Het gevolg hiervan is dat tramlijn 1 vanaf maandag 27 augustus tot zeker begin november niet rijdt tussen halte Kneuterdijk en eindpunt Scheveningen Noorderstrand. De HTM zet tijdens de werkzaamheden extra bussen in.

Luister hier naar het gesprek met Helga Fischer op Den Haag FM, zij protesteert tegen de bomenkap: bomenkap-scheveningseweg.mp3

Verweerschrift van de Bomenstichting, Stichting Wijkoverleg Zorgvliet en anderen.

Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Nieuwe aanplant bomen Johan de Wittlaan

Waarde Zorgvliet Wijkbewoners,

Voor diegenen die invloed wensen uit te oefenen op de vervanging van de onlangs op gewelddadige wijze verwijderde bomen aan de Johan de Wittlaan, meldt u bij de heer Van de Scheur. Zie onderstaande mail.

Geachte heer, mevrouw,

Graag willen wij u uitnodigen om mee te denken over de herplant van de bomen in het Stadhoudersplantsoen en aan de Johan de Wittlaan. Uiteraard zijn er een aantal uitgangspunten (voor het gebied):

  • Iedere populier wordt vervangen door een nieuwe boom: het aantal bomen blijft dus gelijk;
  • In de visie wijk- en buurtgroen Scheveningen die met de wijk is opgesteld is een ontwikkelingsrichting op hoofdlijn voorgesteld;
  • De locatie is onderdeel van een ecologische verbindingszone;
  • Herplant vindt plaats in eerste kwartaal van 2017.

Op dit moment is er 1 aanmelding van een omwonende die mee wil denken over de herplant op basis van de oproep in de recente bewonersbrief in de omgeving. Mocht u mensen kennen die volgens u ook zouden moeten deelnemen aan deze avond, stuurt u deze mail gerust door. Mensen die deel willen nemen kunnen zich aanmelden, door te antwoorden op deze mail: (albert-jan.vandescheur@denhaag.nl). De avond wordt gehouden op dinsdag 15 november vanaf 19.00 uur (locatie volgt op basis van het aantal aanmeldingen).

Met vriendelijke groet,

Albert-Jan van de Scheur
Beleidsmedewerker Grote Groengebieden
Afdeling Duurzaamheid en Groen
Spui 70 (SP F.08.FLEX)
Postbus 12651
2500 DP  DEN HAAG
 
Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Boudewijn met de botte bijl

De gemeente heeft gisteren bekend gemaakt dat ze in de periode van 10 oktober tot en met 25 november de populieren aan de Johan de Wittlaan, de Kennedylaan en het Stadhoudersplantsoen gaat omzagen.

Het gemeentebesluit is slechts 5 dagen voor het omzagen van de bomen bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar aantekenen, wat op deze manier natuurlijk praktisch onmogelijk is. Bewoners worden – zoals zo vaak – voor een fait accompli gesteld. In strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht en feitelijk niet geïnteresseerd in de bewoners. Bezwaar maken tegen het omzagen van bomen die tegen die tijd al lang zijn omgehakt. De gemeente lijkt ermee weg te komen.

Velen van u hebben zich ingezet om de bomen te behouden of in ieder geval gefaseerd te kappen. Het heeft allemaal niet mogen baten. Wethouder Revis zet de botte bijl in de bomen. Er zijn helaas nog meer plannen van de gemeente die het groen in onze wijk bedreigen. Wij hopen dat u zich ook voor dit Rijks beschermde groen blijft inzetten.

Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet International Park & Zorgvliet

Meepraten over Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark

Geeft u om de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark, inclusief de Waterpartij? Meld u zich dan aan voor de bijeenkomst op maandag 26 september bij stadslabgroen.nl/aanmelden. Om mee te praten over de toekomstige groenplannen. U kunt zich ook op andere data melden in andere stadsdelen. Kijk daarvoor bij dezelfde link.

Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Kap populieren voer voor Raad van State

Bomenstichting Den Haag en Stichting Vijf voor Twaalf zijn in hoger beroep gegaan bij de Raad van State om de massale kap van populieren van tafel te krijgen. Zie de video van Jaap Postma

Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Stadslabgroen.nl zoekt meedenkers

Wil je meedenken over de herinrichting van het Westbroekpark, de Scheveningse Bosjes en de Waterpartij? Laat het zsm weten en meld je aan via: http://stadslabgroen.nl

Categorieën
Ecologische verbindingszone & Zorgvliet Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Bijeenkomst Scheveningse wijken over buurtgroen

De Scheveningse bewonersorganisaties hebben op 6 september de visie Wijk- en Buurtgroen met de gemeente besproken.

De belangrijkste punten zijn:

  • In de centrale visie wordt nu (veel meer dan 10 jaar geleden) de nadruk op ecologische waarde gelegd. Dit leidt tot een ogenschijnlijk meer rommelige natuur. Denk bijvoorbeeld aan  ecologisch maaien, waarbij selectief te werk wordt gegaan, van gebied tot gebied. Zo wordt aan bloemen en kruiden zoveel mogelijk de ruimte gegeven waardoor insecten en bijen, maar ook vogels en andere dieren beter gedijen. Dat geeft dus af en toe een wat rommeliger natuurbeeld dan we gewend zijn.

  • In de uitvoering van het beleid zoals maaien (en andere aanpassingen in het groen) zullen de buurtorganisaties regelmatig betrokken en geconsulteerd worden.

De verwachting is dat in maart 2017 de definitieve Visie klaar is. Wij zullen u daar later meer over berichten.

Carsten de Koning

Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Heeft het zin om bezwaar te maken tegen kap populieren?

Steun als Zorgvlieter de Bomenstichting Den Haag niet alleen financieel (zie hieronder en onderaan het verslag) maar ook met het schrijven van bezwaren. Lees verder het verslag van de hoorzitting 10-02-2016! 

De gemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft de Bomenstichting Den Haag gehoord over 12 bezwaarschriften tegen de kap van totaal 36 populieren. Dit waren de eerste bezwaren in een lange reeks.
Onafhankelijke bomendeskundige Veronica van Amerongen (groendirectie.holland) legde uit dat de gehanteerde methode en beoordeling ‘te kort door de bocht’ is en een schijnzekerheid geeft. Bij de beoordeling van de bomen is de conditie van de populieren steevast te laag ingeschat evenals de veiligheid omdat er geen beoordeling heeft plaats gevonden van de boom ná het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ook de beheerbaarheid wordt over het algemeen te laag aangegeven, waarbij bovendien niet duidelijk is of het kostenaspect of de fysieke toestand van de boom is bedoeld.  Ook een voormalig bestuurslid van de landelijke Bomenstichting steunt de kritiek op de cijfermatige benadering, de betekenisloosheid van het vermenigvuldigen van getallen met verschillende grootheden en de indeling in zgn. kwaliteitsklassen.
Advocaat Marco van Duijn (recht voor allen) wees namens de Bomenstichting Den Haag op enkele onzorgvuldigheden waarmee de gemeente de vergunningen had verleend. Bijvoorbeeld, de gemeente heeft de belangen niet per boom maar per straat afgewogen, terwijl er in een straat populieren staan met verschillen in conditie, veiligheid en beheerbaarheid (zoals de Scheveningseweg, Nieuwe Parklaan). Nader onderzoek naar een populier op grond van de Flora an Faunawet (ontbreekt (Reigersbergen)
Alle vergunningen vloeien voort uit het Populierenvervangingsplan. Maar dat is niet besproken in de gemeenteraad (de fractie van de VVD blokkeerde dat) en heeft niet ter visie heeft gelegen om er een zienswijze op te geven. Nu is het schrijven van een grote reeks van bezwaren de enige mogelijkheid om je mening te geven.
Jaap Postma (vijf voor twaalf) betoogde dat 2 populierenoverleggen met de gemeente – ondanks onze inspanningen – niet hebben geresulteerd in een gezamenlijk gedragen oplossing.
De gemeente heeft – dankzij onze bezwaarschriften – 1 kapvergunning ingetrokken (2 abelen aan de Houtrustweg) en 1 vergunning gewijzigd (om niet 7 maar 4 populieren te rooien – Nieuwe Parklaan). We hebben gewezen op enkele fouten: verwisseling van een straatnaam (JF van Royenweg – M de Brauwweg), onjuist boomnummer (Reigersbergen), beoordeling van verkeerde boom (Statenlaan, Pompstationsweg). We hebben bij 2 populieren geadviseerd om creatief te zijn: om deze fraaie en karakteristieke populieren te laten staan waarbij de veiligheid gegarandeerd kan worden met enkele maatregelen (Westbroekpark, M de Brauwweg). We hebben ons verzet tegen de kap van een populier die volgens de beoordeling voorlopig mocht blijven staan, maar die de gemeente ‘toch wilde verwijderen omdat hij gekandelaberd was’ (Van Boetzelaerlaan). Bij andere populieren hebben we ingestemd om ze te rooien omdat ze takken hadden laten vallen en de veiligheid in het geding was.
We hebben hiermee duidelijk gemaakt dat er bij de beoordelingen van de aanvragen van vergunningen nuanceringen mogelijk en nodig zijn. We hebben zeker wel oog voor de veiligheid getoond.

Inmiddels zijn er 72 kapvergunningen aangevraagd voor 490 populieren. Kortom vele bezwaarschriften zullen nog geschreven worden. Steun ons met het schrijven (voorbeeldbezwaar kapvergunning populieren). Wij danken u voor uw financiële bijdrage. We hebben 83% van ons streefbedrag gehaald maar we hebben nog 17% nodig.

De Bomenstichting Den Haag wil graag uit de nu ontstane en weinig vruchtbare impasse komen. En heeft daarom aan de Adviescommissie Bezwaarschriften voorgesteld om de 1400 populieren opnieuw te laten beoordelen, maar dit keer door twee deskundigen waarvan er een door de Bomenstichting Den Haag is aangewezen en een door het gemeentebestuur. Een gezamenlijke beoordeling dus. De Bomenstichting Den Haag zal zich uiteraard aan de conclusies van een dergelijke beoordeling conformeren.
Binnen 6 weken zal de Adviescommissie Bezwaarschriften haar advies uitbrengen aan het college van B&W.

Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet

Populieren on death row kunnen windkracht 8 makkelijk doorstaan!

De storm die gistermiddag, -avond en -nacht over onze stad raasde, heeft mij van mijn nachtrust beroofd: hoe houden de populieren zich die vanwege de burgerlijke veiligheid op korte termijn moeten worden omgebracht. Want immers: bij de minste storm van enige kracht zou hun slechte conditie hen van hun aardse voetstukken blazen. Of zouden tenminste hun oude en versleten takken van hun basten worden gerukt. Een gevaar voor elke willekeurige burger die zich op dat moment binnen de actie radius van deze zieltogende populieren zou bevinden.  En dàt risico wil de Gemeente niet nemen. Veiligheid boven alles! Ergo: de hele bomenrij langs Pres. Kennedy- en Eisenhowerlaan moet eraan!

Met angst in mijn schoenen begaf ik mij vanochtend dus richting Pres. Kennedy- en Eisenhowerlaan. Gruwelijke beelden verschenen voor mijn geestesoog: grote aantallen gevelde populieren, evengrote aantallen onschuldige burgers die onder het geweld van afgescheurde populierentakken het leven ergens langs de genoemde lanen hebben gelaten. Ik hield mijn adem in (en mijn paraplu boven mijn hoofd, vanwege het  toenemende neerdalende regenwater).

Wat schetst mijn verbazing…… Het enige wat ik opmerk zijn een paar armetierige losse takjes hier en daar verspreid over berm, gras en weg. Niet noemenswaardig. De zich on death row bevindende populieren stonden er allemaal fier en monter bij. Alsof zij zeggen wilde: f#*# you Gemeente! Wij zijn echt niet voor één storm te vangen. Zèlfs niet die met een windkracht 8! Laat ons toch staan!

 

Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet Park Sorghvliet

Bomen Scheveningseweg tegen de vlakte voor nieuwe trams HTM?

De roep om de Scheveningseweg in Den Haag in zijn bestaande toestand te handhaven, klinkt steeds luider. Na natuurorganisaties en omwonenden pleit nu ook collegepartij HSP daarvoor.

Voor andere trajecten zoals die van lijn 12, 17 en 6 wordt ook overwogen smalle trams aan te schaffen. Waarom zou dat hier niet kunnen?

Om bomen te sparen zouden er geen nieuwe trams van het brede type op lijn 1 kunnen worden ingezet. Raadslid Gerwin van Vulpen verzoekt HTM, gemeente en Metropoolregio daarom naast de brede nieuwe trams, ook smalle versies te kopen.

,,Voor andere trajecten zoals die van lijn 12, 17 en 6 wordt ook overwogen smalle trams aan te schaffen. Waarom zou dat hier niet kunnen?” vraagt hij zich af.

De Scheveningseweg ligt op twee manieren onder vuur. Enerzijds is er de tramkwestie, anderzijds het plan voor een ingrijpende herinrichting van de aangrenzende Scheveningse Bosjes tot ‘internationaal park’. Aan de noordelijke zijde van de Schevening-seweg zou onder meer het fietspad moeten worden verlegd, tevens zouden er meer doorkijkjes in de bosjes moeten komen.

Protest
Het parkplan heeft een storm van protest veroorzaakt. Op de Facebookpagina Behoud Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark hebben bijna 2700 mensen hun steun betuigd. Vrijwel iedereen vindt dat er geen bomen mogen worden gekapt en dat de sfeer van de ‘wilde’ Bosjes niet mag worden aangetast.

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4211789/2015/12/21/Bomen-Scheveningseweg-sparen-door-smalle-trams.dhtml