Beperking inzage omgevings-vergunningen t.g.v. AVG

Stichting Bewonersorganisaties Archipel en Willemspark heeft in een brief aan B&W gewezen op de gevolgen van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het inzien van omgevingsvergunningen.  Die blijkt dratisch te zijn beperkt.

Tot voor kort was het mogelijk om bouwplannen online op te vragen via ‘Den Haag lnformatiecentrum’. Onze bewonersorganisatie had zich er namelijk voor ingezet dat bouwplannen door burgers gemakkelijk en op een eigentijdse manier, digitaal dus, konden worden ingezien. Het vroegtijdig informeren van burgers voorkomt onrust en sluit aan bij de wens van de gemeente om omwonenden vroegtijdig in bouwplannen te betrekken. Of zoals het coalitieakkoord stelt: ‘Wij willen daarnaast Hagenaars zo veel mogelijk actief betrekken bij beslissingen die voor hen relevant zijn, zoals de inrichting van hun buurt.'(Coalitieakkoord 2018-2022, p.50)

lmpact AVG

Met de inwerkingtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei jl. is het inzagerecht fors ingeperkt. Den Haag lnformatiecentrum verstrekt nog wel digitaal het aanvraagformulier van omgevingsvergunningen, maar geen bijlages zoals tekeningen.

Stel dat uw buren een uitbouw willen bouwen. Alleen op de tekeningen staat waar deze komt en hoe groot deze wordt. Tekeningen zijn dus essentieel om een bouwplan te kunnen beoordelen.Op dit moment is het alleen mogelijk tekeningen in te zien aan de balie in het stadhuis. De tekeningen worden daar op een klein scherm getoond en printen of verzenden is niet mogelijk. De situatie is zowel voor ouderen (die het scherm nauwelijks kunnen lezen) als jongeren (die naar het stadhuis gaan en in de rij staan als onhandig ervaren) zéér onbevredigend.

Voorgestelde oplossing

Het is duidelijk dat het inzagerecht en het recht op gegevensbescherming hier op gespannen voet staan althans, in de ogen van de gemeente. De huidige oplossing; wel aan de balie inzien maar niet digitaal, lijkt een halfslachtige oplossing. Juridisch gezien worden zgn. privacygevoelige gegevensnog steeds verstrekt en doordat bouwplannen nu slecht in te zien zijn neemt onrust onder omwonenden toe.

De oplossing lijkt voor de hand liggend: het aanpassen van de indieningsvereisten van een omgevingsvergunning, zodanig dat (a) de indiener zorg moet dragen dat er geen privacygevoelige informatie op de tekening staat en (b) dat indiener er mee akkoord gaat dat ingediende stukken openbaar toegankelijk zijn. Vervolgens kan de omgevingsvergunning integraal online toegankelijk worden gemaakt. Met deze oplossing wordt uitwerking gegeven aan het coalitieakkoord, dat stelt: ‘Onze inzet op verdere digitalisering van de dienstverlening moet er voor zorgen dat diensten en producten sneller, eenvoudiger en toegankelijker worden geleverd aan burgers, bedrijven en organisaties in de stad. Gemeentel¡jke diensten en producten zullen daardoor steeds meer tijd en plaats onafhankelijk (digitaal)geleverd worden. lnwoners en bedrijven moeten daarbij opt¡male toegang hebben tot informotie. Dat is van belang voor de democratische controle, de keuzevrijheid, zeggenschap en betrokkenheid. De gemeente gaat voort met het verder en klantvriendelijk en zoveel mogelijk op basis van open data ontsluiten van openbare informatie.'(Coalitieakkoord 20L8-2022, p.50)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.