Beknopt rapport van de klankbordgroep Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

De luchtvervuiling en overlast die verkeer over de routes in Centrum Noord teweeg brengt, is een groot probleem voor de gemeente Den Haag. De luchtvervuiling is groter dan Europees is toegestaan en het verkeer neemt eerder toe dan af. Jan Nicolai heeft namens het Wijkoverleg zitting in de klankbordgroep Kwaliteitsverbetering Centrum Noord, die nadenkt over mogelijke oplossingen. Hij doet hieronder beknopt verslag van de stand van zaken.

De afgelopen 5 maanden zijn vier malen circa 40 vertegenwoordigers van buurtorganisaties, wijken, (waaronder Zorgvliet), bedrijfsverenigingen en andere betrokken organisaties als ROVER (Over OV) en AVN (Natuurbehoud) op instigatie van de gemeente plenair bijeen geweest om onder leiding van een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), de heer R.van der Meer, en mevrouw Ph. Van der Schuyt extern voorzitter, te beraadslagen over verkeers-en andere maatregelen om het doorgaand auto-verkeer over de routes in Centrum Noord Den Haag, te weten de Laan Copes van Cattenburgh, Javastraat, en Mauritskade op termijn van enige (3-5) jaren te verminderen.

Hoewel tevens beoogd wordt alle autoverkeer in de stad te beperken, leidt dit waarschijnlijk wel tot een toename van het verkeer over de Teldersweg-Johan de Wittlaan en Kennedylaan, (NWHR), hetgeen niet gunstig zou kunnen uitpakken voor de rust en luchtkwaliteit van onze wijk. Er is overigens ook nog een denktank actief over het deel van de NWHR van Kennedylaan tot Hubertustunnel, maar die is niet zozeer bezig met maatregelen op de termijn van 3-5 jaren.

Uit een wirwar van door de gemeente en deelnemers voorgestelde maatregelen is inmiddels een top 19 gekozen die zal worden doorgerekend op haalbaarheid en betaalbaarheid. Om nog beter te meten waar het doorgaand verkeer heen gaat en waar het vandaan komt zullen op verschillende dagen met een cordon van camera’s om het Centrum Noord gebied de kentekens van auto’s worden gelezen. Ook vinden er metingen plaats van de luchtkwaliteit op de aangegeven routes inclusief de Johan de Wittlaan. Hier een aantal maatregelen uit de top 19 die Zorgvliet direct aangaan en eveneens nader zullen worden uitgezocht en doorgerekend:

 1. Beter openbaar vervoer parallel aan de kust, bijvoorbeeld een buslijn “Oost-West” ( feitelijk NoordOost – ZuidWest).
 2. Afknijpen van het links-afslaand verkeer bij de afslag Raamweg– Laan Copes van Cattenburgh.
 3. Fietstunnel bij het Teldersviaduct ter hoogte van de invoegstrook vanaf de Raamweg naar Teldersweg-Johan de Wittlaan.
 4. Toestaan linksafslaan van GrootHertoginnelaan naar Stadhouderslaan.
 5. Opheffen linksafverbod op weg van Kennedylaan naar Stadhouderslaan.
 6. Parkeer-vergunningen in Zorgvliet, een keus juist ook van vele vertegenwoordigers uit andere wijken en organisaties die tegen het gebruik van onze wijk als P&R Zone zijn..
 7. Stimuleren van verkeer over de Carnegielaan bij “ Metropole” ter ontlasting van Laan van Meerdervoort en Javastraat richting Raamweg.
 8. In het hele gebied van Centrum Noord 30 km zone invoeren. Gestreefd wordt naar meer groen, meer ruimte voor de fiets en voetgangers.

Onderwerpen als het volledig afsluiten van de Hogewal (leidend naar Mauritskade) of de Kortenaerkade of nog meer inzetten op deelauto’s zijn niet tot de 19 door te lichten maatregelen doorgedrongen.

De beraadslagingen worden voortgezet, waarbij uw vertegenwoordiger natuurlijk probeert goed te letten op de belangen van onze wijk. 

 

Bijlage:

Co-creatie voor de kwaliteitsverbetering in Centrum-Noord

In het noordelijk deel van het centrum van Den Haag worden drie routes relatief zwaar belast door doorgaand autoverkeer. Dit doorgaande autoverkeer staat op gespannen voet met de bereikbaarheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid in de omgeving. Ook de luchtkwaliteit is ter plaatse relatief slecht.

Specifiek gaat het om de volgende routes:

 1. Dr. Kuyperstraat – Mauritskade – Scheveningseveer – Hogewal
 2. Javastraat – Laan van Meerdervoort
 3. Laan Copes van Cattenburch – Burgemeester Patijnlaan

Om het doorgaande autoverkeer op deze routes te weren kunnen verschillende maatregelen worden ingezet; deze maatregelen hebben ook invloed op de lokale bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers. De gemeente en de direct betrokken wijkverenigingen, ondernemers en overige belanghebbenden onderzoeken of het mogelijk is om hier verandering in te brengen. Doel is het realiseren van een afgewogen pakket van maatregelen om de verkeersdrukte door auto’s terug te dringen en de luchtkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Daarbij komen ook de effecten op de kwaliteit van de buitenruimte, de lokale economie en de leefbaarheid aan de orde.

Tot medio 2019 worden in een breed co-creatieproces maatregelen benoemd, onderzocht en beoordeeld op effecten en op wenselijkheid. Alle belanghebbende organisaties krijgen de gelegenheid om, via hun vertegenwoordigers, mee te denken en inbreng te geven in relatie tot hun belang. Voor informatie over het co-creatieproces en de uitkomsten ervan kunt u terecht bij uw wijkvereniging of BIZ.

Betrokken organisaties:

 • Bewonersorganisatie Archipel – Willemspark
 • Ondernemersorganisatie Bankastraat / AWOC
 • BIZ Buurtschap 2005 (Denneweg e.o.)
 • Buurtschap 2005
 • Ondernemersvereniging Willemspark (incl. Frederikstraat)
 • BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde
 • BIZ Hofkwartier
 • BIZ Zeeheldenkwartier
 • Bewonersvereniging Hofkwartier
 • Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De groene Eland’
 • Duinoord-oost (werkgroep Verkeer)
 • Stichting Wijkoverleg Zorgvliet
 • Kortenbos
 • Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF)
 • AVN
 • Fietsersbond
 • HTM
 • Rover
 • Vereniging Vrienden van Den Haag
 • Voorall
 • Stichting Binnenstad / Bureau Binnenstad
 • Nood- en hulpdiensten
 • MRDH