Categorieën
International Park & Zorgvliet

Visie Denktank Scheveningse Bosjes

Op 18 september jl heeft de Denktank haar visie aan Wethouder Boudewijn Revis gepresenteerd. Het College van B&W gaat dit binnenkort presenteren aan de Raad en heeft zich gecommitteerd om de Visie in de komende jaren uit te voeren.
Categorieën
Groenbeleid en bomenkap in Zorgvliet International Park & Zorgvliet

Meepraten over Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark

Geeft u om de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark, inclusief de Waterpartij? Meld u zich dan aan voor de bijeenkomst op maandag 26 september bij stadslabgroen.nl/aanmelden. Om mee te praten over de toekomstige groenplannen. U kunt zich ook op andere data melden in andere stadsdelen. Kijk daarvoor bij dezelfde link.

Categorieën
International Park & Zorgvliet

International Park & Wethouder Revis

Datum: 10 juni 2016 14:21:
Onderwerp: [Leden] Het kan nog goed komen met Revis
Het kan nog goed komen met Revis (commentaar Casper Postmaa)
Den Haag Centraal, 9 jun 2016

WETHOUDER REVIS VAN stadsontwikkeling heeft iets voor elkaar gebracht, dat voor hem geen Haagse politicus is gelukt; dankzij zijn beleid is het openbare groen uitgegroeid tot het gesprek van de dag als het om de lokale politiek gaat. Zelfs Wijsmullers nieuwe editie van het Spuiforum maakt niet zoveel tongen los als het geworstel van de VVD-wethouder met bomen en bosjes. Uiteraard is de groene golf die door de kolommen op de opiniepagina’s raast, nooit de intentie van Revis geweest, maar hij heeft een plek geraakt die veel gevoeliger was dan het gemeentebestuur had voorzien. Conclusie: de Haagse bevolking heeft het zo langzamerhand wel gehad met de harde, en soms gevoelloze, ingrepen die het karakter van de stad aantasten.

REVIS IS SYMBOOL geworden van beleid dat Den Haag op de kaart moet zetten als internationale metropool. Tot wat voor misvattingen dat kan leiden, maakt Revis’ andere uitstapje in het groen duidelijk. In zijn ijver om expats te behagen, lanceerde hij een plan om drie natuurgebieden – Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark – om te vormen tot het Internationaal Park. Alleen de naam al. Een grote groenvoorziening met veel ontspanning en vertier als domein voor de spelende en sportende wereldburger. Er stak een storm van protest op, en terecht. Want wat Revis voor internationaal versleet, was in werkelijkheid vervlakking, iets aanbieden wat elders ook voorhanden is: groen dat bij elke smaak past en daardoor zijn unieke Haagse karakter verliest. Na de opstand van het Van Stolkpark en omgeving heeft Revis zich deemoedig opgesteld. Het was niet goed, hij was koppig geweest.

DIE HALSSTARRIGHEID IS zo langzamerhand het kenmerk van deze wethouder. Tijdens het debat over de omstreden renovatie van Toussaint- en Veenkade negeerde Revis stuurs de overgrote meerderheid van de gemeenteraad, die om een nieuw onderzoek vroeg. Pas toen zijn eigen partij de tegenstand in de raad op honderd procent bracht, ging hij met tegenzin overstag. In datzelfde tijdbestek toonde de VVD’er zich al even onbuigzaam over het Koningin Julianaplein, waar hij, omwille van de hoge opbrengst voor de gemeente, lang vasthield aan U-vormige bebouwing, die alle buren in de schaduw zou zetten. De onlangs gepresenteerde nieuwe variant is slechts marginaal beter. Vooral de bewoners van New Babylon moeten de duisternis vrezen.

ALS REACTIE OP het echec met het Internationaal Park heeft Revis een waar festival van inspraak opgezet. Het lijkt sympathiek, maar het zou beter zijn als Revis de stad bestuurt in plaats van dat hij op deze manier een legitimatie opbouwt voor weer nieuwe ingrepen. Want wat het groengebied tussen Scheveningen en de Archipelbuurt nodig heeft, zou inmiddels bekend moeten zijn. Groot onderhoud in de Scheveningse Bosjes en de wond hechten die de brede Prof. B.M. Teldersweg in de jaren zestig heeft geslagen. De ontwerpers van het Internationaal Park wilden dat corrigeren door een onderdoorgang tussen Waterpartij en Scheveningse Bosjes. Een goed begin, maar ook half werk. Het verkeer ondergronds zou een veel mooiere oplossing zijn. Inderdaad, een grote uitdaging, maar vooral een kans voor Revis. Want hoe wil hij bij de verkiezingen van 2018 worden herinnerd? Als de man van die vallende bomen, of als de politicus die de natuur tussen Den Haag en Scheveningen als eenheid heeft hersteld?

Casper POSTMAA

Fractie Haagse Stadspartij
Spui 70, kamer A03.19
2511 BT Den Haag
Categorieën
International Park & Zorgvliet

International Park: verbinden of verliezen

De gemoederen rondom de plannen voor het Internationaal Park lopen hoog op. Duizenden inwoners, organisaties en wijkverenigingen weren zich hevig tegen de plannen om de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark om te vormen tot het Internationaal Park. Als betrokken burger heeft Lisette Heuschen zich verdiept in zaken die tot dit plan geleid hebben of daarvoor van belang zijn. Zij keek naar beheersverordeningen, wetten, en beleidskaders. Daarnaast naar onderzoeksrapporten die de Internationale zone betreffen. Flora- en faunawetgeving heeft zij niet meegenomen. Het heeft geleid tot het onderstaande – uiterst interessante – document.

Zorgvliet Community

 

Categorieën
International Park & Zorgvliet

Verslag Wandeling Scheveningse Haagse Wildernisse D66, vrijdag 5 februari 2016

Naar aanleiding van de stortvloed aan reacties op het Visie Document Internationaal Park (ik blijf het de Haagse Wildernisse noemen) heeft de D66 fractie een wandeling door het gebied georganiseerd, waaraan uiteindelijk zo’n 25 man aan deelnamen, zowel leden als andere geïnteresseerden zoals leden en bestuursleden van de AVN.

Rashid Guernaoui, fractielid, heeft aan het eind van de 2 uren durende wandeling toegezegd dat wat de D66 betreft er een nieuw Visie Document moet komen waar bewonersorganisaties en andere belanghebbende input kunnen leveren zodat er draagvlak is voor de plannen met de Haagse Wildernissen.

Een mooi resultaat. Willen we dit bestendigen dan zullen we de druk moeten opvoeren bij met name de VVD (het plan komt van de VVD wethouder, Boudewijn Revis), maar ook de HSP, de PVDA en CDA (de overige coalitiepartijen). Er wordt in ieder geval een zelfde wandeling gepland met de fractievoorzitter van de VVD Martin Wörsdorfer en we zullen er op aandringen dat betrokken HSP, CDA en PvdA leden soortgelijke wandelingen ondernemen met hun politici, daar het eea veel aanschouwelijker zal maken.

Tijdens de wandeling werd er stilgestaan bij belangrijke elementen van het document, zoals de breedte van de hoofdpaden (23 meter), de extra verstening middels hoofdingangen, de onderdoorgang (van de snelweg), het doortrekken van het water van de waterpartij langs de onderdoorgang tot aan de zandvlakte, de extra geplande uitspanningen, de extra bruggen, de uitkijktoren en de vergroting van de zandvlakte. Waar het verzet van de aanwezigen vooral breed werd gedragen tav de (brede) paden, de verdere verstening, het doortrekken van het water (oa vanwege het forse hoogte verschil wat veel afgraving met zich mee brengt) en de extra uitspanningen, was dit minder het geval bij de laatste 3 elementen. Verder waren er wat nieuwe ideeën, zoals het (op termijn) vervangen van alle asfaltpaden door natuurlijke paden zoals in het Haagse Bos en in bosparken in Kopenhagen, wat minder modder, betere begaanbaarheid en meer natuurlijke uitstraling geeft.

Een breed gedragen alternatief idee is de overkluizing van de Teldersweg wat door nieuwe technieken veel goedkoper kan. Dit zou het verbindingsprobleem voor zowel mensen als natuur in belangrijke mate oplossen, de dure onderdoorgang overbodig maken en tegelijkertijd van de Haagse Wildernisse een echt uniek stadsbos maken waar geen enkele andere stad in Europa/wereld aan kan tippen. Hoe zo geen internationale ambitie ? Wij gaan ervoor…..
groet,

Carsten de Koning

Categorieën
International Park & Zorgvliet

Beste Joris, International Park moet anders

We kennen elkaar nog van de acties rond Eurojust, waarin jij je achter de bewoners hebt opgesteld, hetgeen je later ook veel stemmen heeft opgeleverd. Graag spreek ik je nu aan op het Visie document over het Internationaal Park. Partijgenoten van jou hebben zich nu ook weer achter de bewoners opgesteld, die niet alleen een breed gedragen protest hebben laten horen, maar ook een vrij eensluidende positie in hebben genomen.

Graag hoor ik waar jij straks staat als partijleider. Als lid van B&W heb je je achter het Visie document geschaard, wat mijns inziens een inschattingsfout is geweest. Je hebt nu de kans je te revancheren en alsnog te bepleiten dat bewoners (wijkraden, etc) actief en serieus worden betrokken in de aanpassing van dit Visie document.
Ik heb hier inmiddels ook met Karsten Klein en Ingrid van Engelshoven over gesproken en zij hebben toegezegd dat er een beter plan dient te komen die rekening houdt met de wensen van de bewoners. Inmiddels hebben 7000 bewoners de petitie ondertekend. Laten we één van de meest unieke troeven van Den Haag waar menig stad jaloers op is, nl een echt ongerept bos midden in de stad, koesteren !
Ik stuur tevens de door alle betrokken wijkraden ondertekende reactie mee. Zie hieronder (één van) mijn eigen reactie.

Graag hoor ik van je.

hartelijke groet,
Carsten de Koning
Categorieën
International Park & Zorgvliet

Bezwaren tegen International Park

LS,

Graag wil ik de gemeente aanmoedigen in de plannen de Haagse Wildernisse (mijn benaming voor het International Park) beter te verbinden, toegankelijk te maken en de natuur te verbeteren.

Uitgangspunten zouden moeten zijn:

1) herstel/verbetering natuur, deze zoveel mogelijk ‘intact’ laten (geen verstening/reuring, toegangspoorten, uitspanningen, borden, waterpartijen etc)

2) primaire bedoeling van het park is van de stilte en de natuur te kunnen genieten (niet om daar uitspanningen, speeltuigen, Madurodams te bezoeken)

3) primaire doelgroep is bewoners van Den Haag (en daar wonende Expats), hoofdzakelijk te voet, selectief te fiets (niet als toeristenlokker, we hebben daar genoeg andere plekken voor in de stad)

Echter, bij een aantal belangrijke zaken slaat u de plank compleet mis en met mij denkt de meerderheid van de bewoners in/om het park er ook zo over.

Voornaamste bezwaren van het huidige plan:

– de aanleg van een 5 kilometer lang 6 meter breed betonpad (effectief 23 meter breed) dwars door Bosjes en Waterpartij

– het aanleggen van ‘entreepleinen’ = verstening

– het brengen van ‘reuring’ in de Bosjes en parken

– het kappen van alle bomen Scheveningseweg

– onnodig dure, grote bruggen aanleggen, rondweg

– geen uitspanningen (op kleine mobiele venters met licentie na)

Ja, graag verbetering paden, maar dan wel op natuurlijke/ecologische wijze: geen asfalt/beton, maar verharde en gedraineerde aarde paden (max 3-4 meter). Ook bestaande asfalt/beton paden weghalen ! Er zijn internationaal voldoende voorbeelden dat dat goed kan.

Ja, verbetering ecologische waarde natuur met desnoods selectieve kap in het bos om een hoogwaardiger en diverser bestand aan bomen terug te krijgen.

Probleem, Oplossing

Ambtenaren en politici zien deze parken en bosjes vnl als dienstbaar aan economische doeleinden; aantrekkelijk maken Internationale Zone, mensen aantrekken van buiten Den Haag met reuring, uitspanningen, brede boulevards. Zowel de natuur zelf als het waarderen ervan door bewoners wordt volstrekt over het hoofd, dan wel als bijzaak gezien. Goedbetaalde bureau’s gaan vervolgens met het idee van een Central Park aan de haal, waarbij de verhoudingen totaal uit het oog worden verloren: de voorgestelde 23 meter brede ‘paden’ zijn volstrekt disproportioneel en delen het park in feite weer op in 3 delen. De Haagse Wildernisse zijn minder dan 1/10e van het oppervlak van Central Park en bezoekers navenant, we kunnen (en moeten) volstaan met aanzienlijk kleinere paden.

Oplossing: indien men weer de beleving van natuur en de bewoners centraal stelt en aan de hand hiervan gaan ontwerpen, dan zijn we minder duur uit, wordt het een aantrekkelijker park, ook voor eventuele buitenstaanders en expats !

Wij willen dat de oase van rust en natuur in de bosjes en parken gekoesterd wordt als het kostbaarste en het mooiste wat we hebben. We willen dat de Gemeente namens ons onze mooie bosjes en parken goed onderhoudt. Wij willen dat de bosjes en parken voor onze kinderen en kleinkinderen gespaard en bewaard blijven.

met vriendelijke groet,

Carsten de Koning

J.W. Frisohof 59

2517 LA Den Haag

M  +31 6 5434 2241

S   carstendekoning

T  +31 70 355 2159

Categorieën
International Park & Zorgvliet

Demonstratie tegen International Park groot succes

De demonstratie tegen de gemeentelijke plannen voor het Internationale Park vanmiddag was een groot succes. Er waren veel demonstranten op de been. Het protest verliep vlekkeloos.

IMG_20160110_133603

De demonstranten werden toegesproken door Sjaak Bral en Wieteke van Dort, sprekers van de AVN, Toon Boersma en wethouder Boudewijn Revis, die het onzalige plan heeft voorgesteld. Er was muziek en koffie en vooral veel boosheid over de manier waarop de gemeente de bewoners bij de plannen heeft betrokken.

IMG_20160110_141219

Uit  de toespraken werd eens te meer duidelijk hoe onzinnig de plannen van de gemeente zijn. Zo moet er een beek komen die de Waterpartij verbindt met een nog te bouwen vijver, op de plek waar nu de zandvlakte is. Daarvoor moeten veel bomen worden gekapt. En om te voorkomen dat het dure voorgezuiverde drinkwater van Dunea direct in de zanderige duingrond wegloopt, moet de beek worden aangelegd in een betonnen bak…enfin, u kunt zich de overlast en schade wel voorstellen.IMG_20160110_132719Wethouder Revis was zich van geen kwaad bewust en riep de aanwezigen op om hun zienswijze op de plannen voor 15 januari bij de gemeente in te leveren.

Op www.avn.nl kunt u de petitie tekenen. Bekijk hieronder de reportage van TV West over de demonstratie.

http://www.omroepwest.nl/tv/programma/170000115/TV-West-Nieuws/aflevering/170027365

 

Categorieën
International Park & Zorgvliet

Protest tegen plannen International Park

WANDEL OOK MEE!

Zondag 10 januari van 13.00 uur – 15.00 uur.
Start: 13.00 uur in de Scheveningse Bosjes, Archipelbuurt, bij de zandvlakte naast de kinderspeelplaats, op de skatebaan bij de kruising Ary van der Spuyweg/Scheveningse weg
Flinke wandeling en toespraken.

Geef voor 17 januari ook schriftelijk uw mening over het Int. Park en verstuur onderstaande brief en teken de petitie.

handtekeningen actie

Wethouder Revis Behoud van de Scheveningse Bosjes-Waterpartij-Westbroekpark

Kijkt u voor informatie ook eens op de site van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming van Den Haag en Omstreken, AVN.

Categorieën
International Park & Zorgvliet

Protest tegen International Park neemt toe

Den Haag – Het protest tegen de komst van een Internationaal Park in Den Haag is in alle hevigheid losgebarsten. Zo wordt er zelfs op 10 januari een speciale actiedag gehouden in de Scheveningse Bosjes waarop Hagenaars worden opgeroepen hun bezwaren tegen de komst van het park in te dienen bij de gemeente.

De Haagse wethouder Revis maakte onlangs de plannen bekend voor de transformatie van de Scheveningse Bosjes, de waterpartij, Belvédère en het Westbroekpark tot een Internationaal Park. Dit hele project met nieuwe bruggen, paden en water zou 6,5 miljoen euro gaan kosten. Direct na de bekendmaking kwamen direct omwonenden en vele gebruikers van de kleinere natuurgebieden in verweer. Zo werd er een Facebookpagina opgericht en een online petitie begonnen. ,,We waren allemaal overvallen door de plotselinge aankondiging van dit plan. Met name ook het feit dat we maar een maand de tijd kregen om onze bezwaren kenbaar te maken is niet echt in dank afgenomen”, stelt Marius Kolff namens het opgerichte Comité Stop Internationaal Park. Hij vervolgt: ,,Het is een volstrekt idioot plan waarbij er heel veel bomen moeten sneuvelen in de huidige unieke natuurlijk ontstane gebieden om tot een park te komen. Zo moet er een metersbreed, kilometers lang betonnen pad komen dat de boel gaat verbinden. Dit gaat ten koste van de huidige natuur. En de huidige gebruikers is niets gevraagd. “Ook vreest het comité dat het puur om commerciële doeleinde gaat. ,,Er moet veel meer horeca komen en een echte biertuin. Dat past toch niet in de Scheveningse Bosjes.”Dat het park op veel tegenstand stuit is inmiddels duidelijk door het aantal van 3000 bezwaren dat onderweg is naar de gemeente. Ook zijn er op internet al 4500 handtekeningen verzameld. ,,Dit worden er veel meer want we gaan nog even tot 17 januari, de einddatum van bezwaar aantekenen, flink aan de slag. Om hun protest nog meer luister bij te zetten is 10 januari uitgeroepen tot actiedag in de Scheveningse Bosjes. Het comité roept via een grote flyeractie alle Hagenaars op zich dan aan te sluiten bij het protest. Een aantal bekende inwoners van de stad, waaronder Sjaak Bral, heeft al aangegeven van de partij te zijn op de manifestatie. Op de dag, die om 13.00 uur begint in de Scheveningse Bosjes bij de zandvlakte naast de kinderspeelplaats en op de skatebaan bij de kruising Ary van der Spuyweg/Scheveningse weg, wordt een flinke wandeling gemaakt en toespraken gehouden.

de Telegraaf, 5 jan 2016

door Lieke Jongbloed