Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Financieel verslag 2020 Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Bijgesloten treft u het financieel verslag over 2020 en het voorstel voor het budget voor 2021 aan.

Financieel verslag 2020.

De financiële positie van onze stichting is dit jaar licht verbeterd. Door de corona epidemie heeft het bestuur geen voortgangsverslag in de zomer rondgestuurd, waardoor het bestuur onze wijkbewoners niet voldoende heeft kunnen herinneren aan het betalen van hun contributie. Als gevolg daarvan zijn de inkomsten achtergebleven, zowel ten opzichte van het vorige jaar als ook ten opzichte van het budget. De vve’s hebben fors minder bijgedragen omdat een aantal niet hebben betaald dit jaar, waardoor die bijdrage met ruim de helft is afgenomen. Het bestuur doet een dringend beroep op eenieder om het Wijkoverleg Zorgvliet met uw bijdrage te steunen. De kosten namen € 160 toe ten opzichte van het voorgaande jaar en het budget, veroorzaakt door website kosten. De drukkosten bleven onder die van 2019 en onder de begroting. Ook had het bestuur een speciale bijeenkomst gepland voor de wijk afgelopen zomer, maar deze is helaas door corona niet doorgegaan, maar we proberen het opnieuw in 2021. Als gevolg is er een klein positief netto resultaat, lager dan in 2019 en dan gepland. De kaspositie met ongeveer € 500 gestegen. Budget 2021. De inkomsten voor 2021 zijn iets lager gepland dan in 2020 en is daardoor nog niet terug op het gewenste niveau. Het bestuur zal er bij de vve’s aandringen hun contributie niet te vergeten. De kosten zijn iets verder verhoogd, met name de druk -en website kosten en een speciale post van € 650 overige kosten voor een speciale bijeenkomst komende zomer. Het bestuur verwacht dat het uiteindelijke netto resultaat nul zal zijn. De financiële gezondheid van de Stichting blijft daardoor onveranderd goed.

Den Haag, 06 januari 2021

Namens het Bestuur, L.A.B.M. Driebeek Penningmeester

 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET    
  Jaar 2020 Definitief           
             
  Jaar  2019  2020    Budget 2020   
             
  Inkomsten           
  Contributie bewoners  1.045,00  980,00    1.000,00   
  Contributie VvE’s  1.025,00  442,00    1.000,00   
  Overige inkomsten  275,00  30,00    0,00   
             
  Totaal inkomsten  2.345,00  1.452,00    2.000,00   
             
  Uitgaven           
  Drukkosten  497,12  354,45    500,00   
  Bankkosten  158,12  141,60    200,00   
  Overige kosten  107,26  426,34    300,00   
             
  Totaal uitgaven  762,50  922,39    1.000,00   
             
  Netto Inkomsten/Uitgaven  1.582,50  529,61    1.000,00   
             
             

 

  BUDGET STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET        
  Jaar 2020         
           
  Jaar  2020    Budget 2021   
           
  Inkomsten         
  Contributie bewoners  980,00    800,00   
  Contributie VvE’s  442,00    500,00   
  Overige inkomsten  30,00    0,00   
           
  Totaal inkomsten  1.452,00    1.300,00   
           
  Uitgaven         
  Drukkosten  354,45    500,00   
  Bankkosten  141,60    150,00   
  Overige kosten  426,34    650,00   
           
  Totaal uitgaven  922,39    1.300,00   
           
  Netto Inkomsten/Uitgaven  529,61    0,00   
           
Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Jaarverslagen 2019 en 2018

Onder de links vindt u de jaarverslagen van Zorgvliet over 2018 en 2019.

Nieuwjaarspresentatie Zorgvliet 2020

Nieuwjaarspresentatie Zorgvliet 2019

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Financieel verslag Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Bijgesloten treft u het financieel verslag over 2019 en het voorstel voor het budget voor 2020 aan.

Financieel verslag 2019.

De financiële positie van onze stichting is dit jaar flink verder verbeterd. De inkomsten stegen, zowel ten opzichte van het vorige jaar als ook ten opzichte van het budget. Dit was met name te danken aan meer contributies van bestaande en nieuwe VVE’s, een gevolg van het actieve beleid van het bestuur om de bewoners van de wijk te mobiliseren. De wijk profiteert natuurlijk van de toename van het aantal bewoners. Ook ontvingen wij € 275 retour van onze contributie aan de Bomenstichting, die bedoeld was om hen te helpen hun juridische kosten te dekken aangaande hun verzet tegen de bomenkap in en rondom onze wijk.

De kosten namen af ten opzichte van het voorgaande jaar en het budget door lagere “Overige kosten”. De drukkosten stegen, ook meer dan begroot, als gevolg van de noodzaak meer flyers te drukken, een direct gevolg van de groei van het aantal inwoners in de wijk. De bankkosten vielen ook hoger uit dan verwacht.

Als gevolg is er een veel beter netto resultaat dan in 2018 en dan gepland en is kaspositie verder versterkt.

Budget 2020.

De inkomsten voor 2020 zijn iets voorzichtiger gepland dan in het afgelopen jaar, mede door het wegvallen van de eenmalige baten van vorig jaar. De kosten zijn iets verder verhoogd, met name de bank- en overige kosten. Maar het bestuur verwacht dat het uiteindelijke netto resultaat weer positief zal zijn. De financiële gezondheid van de Stichting blijft daardoor onveranderd goed.

Den Haag, 05 januari 2020.

Namens het Bestuur

L.A.B.M.Driebeek

Penningmeester

Jaar 2019 financieel Definitief

 

 

Categorieën
Uitbreiding Madurodam

Bestemmingsplan Madurodam gewijzigd vastgesteld door de Raad

Het Bestemmingsplan Madurodam is gewijzigd vastgesteld . Het bestuur van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet gaat het bestemmingsplan bestuderen teneinde een standpunt te kunnen bepalen.

Met ingang van 10 september 2019 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Madurodam gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Madurodam te vinden is onder planID:  NL.IMRO.0518.BP0331DMadurodam-50VA;
 • op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Scheveningen > Madurodam;
 • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 11 september tot en met 22 oktober 2019 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

 • die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
 • die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 302556;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 23 oktober 2019, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Categorieën
Nieuwbouw(plannen) Annie M.G. Schmidtschool

Nieuwbouw Annie MG Schmidtschool

De aanvraag voor de nieuwbouw van een bijna twee maal zo grote school op het huidige terrein van de Annie MG Schmidtschool is ingediend.

Het uiteindelijk ontwerp is niet in lijn met de wensen van omwonenden en het Wijkoverleg Zorgvliet omdat het gebouw het vastgestelde Plan Uitvoeringskader (PUK) niet voldoende honoreert. En omdat het gekozen uiterlijk niet past in de stijl van het Rijk beschermd stadsgezicht van de wijk. Bezwaren kunnen worden ingediend, bewoners hebben een door het Wijkoverleg ondersteunde Zienswijze bij de gemeente ingediend. Er is gekozen voor de Kokowall als geluidwal met de buren zonder dat dit met de omwonenden is overlegd of besproken. Er is twijfel of deze geluidsbescherming zoals beloofd voldoende deugdelijk is. Wij verzoeken dat er een geluidswal komt die aan de eisen van de bewoners tegemoet komt en niet dat er nu al wordt voorgesorteerd op een goedkope maar mogelijk niet toereikende geluidsvermindering.
Waarschijnlijk worden de volgende door bewoners ingediende punten ingediend wel gehonoreerd: Een lichtere gele kleur steen voor de buitenkant dan de architect had opgenomen in het definitieve ontwerp ; een iets meer zijwaartse verplaatsing van de ingang voor de fietsen van de school tegenover Jacob de Graefflaan 17; verandering van het zicht op de panelen in de gevel aan Jacob de Graefflaan.

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Jaarsverslag 2017 voor de Kerst gereed!

Het jaarsverslag 2017  van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet is gereed. Na de financieel zware jaren door de juridische acties rondom de komst van Eurojust zijn de financiën nu weer op orde. De inkomsten stegen dankzij een grotere participatie van de bewoners. Dat kwam enerzijds door actief beleid van het bestuur en anderzijds door de toename van het aantal bewoners in de wijk. De kosten namen ook iets toe door een beroepsprocedure bij de Raad van State. De lening is nu in het geheel afgelost en de Stichting is schuldenvrij. Een voorziening van € 100 is getroffen voor de uitgaven tot het einde van het jaar. Hierin vallen de kosten voor het drukken van de eindejaarsbrief. 

Wij verzoeken u het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

De jaarstukken zijn hier te downloaden

Categorieën
Projecten van de gemeente in Zorgvliet Verkeersveiligheid Zorgvliet

30 km zone en verkeersdrempels in Zorgvliet

Naar aanleiding van de brief van de gemeente over de instelling van een 30 km zone in Zorgvliet en daaraan gekoppelde maatregelen (in totaal 13 sinus drempels) heeft het Wijkoverleg een gesprek gehad met betrokken ambtenaren. Inzet van dat het Wijkoverleg is dat wij het aantal drempels te hoog vinden.

De gemeente legde uit dat Zorgvliet een van de laatste wijken is waar deze maatregelen worden uitgevoerd en dat de plaatsing van drempels obv objectieve criteria gebeurt, namelijk om de 75 meter. Dit om onvermijdelijke discussies over de positie van drempels te pareren. De invoering van de 30 km zone inclusief drempels is overigens wettelijk vastgesteld (en is geen onderwerp van inspraak in de wijk).

Wij hebben betoogd dat gegeven het bochtige traject in de wijk men met minder drempels toe zou kunnen, wat de Gemeente ook geld zou besparen. Naast het bezwaar dat er teveel drempels zijn, is bezorgdheid dat drempels ook gevaarlijk kunnen zijn voor (kleine fietsende) kinderen. De Gemeente stelde dat er van gevaar voor kinderen niet is gebleken uit de tientallen buurten waar deze drempels al zijn ingevoerd. De vraag is overigens wat gevaarlijker is; drempels of auto’s die ongehinderd 50 km of harder kunnen rijden in het bochtige traject op de Alexander Gogelweg.

Uitkomst van het gesprek was dat:

 1. de gemeente e.e.a. nog eens bestudeert en eventueel aanpassingen aanbrengt en dit doorgeeft
  de gemeente het trillingsonderzoek voor direct betrokken bewoners ter beschikking stelt
 2. de drempels rond de Annie M.G Schmidtschool op het Stadhoudersplantsoen mogelijk aangehouden worden tot na de komende bespreking met De Haagse Scholen. DHS heeft een extern bureau in de hand genomen om een verkeersrapport te maken voor de situatie rond de school, na overleg met betrokken bewoners.
 3. alle bewoners worden op de hoogte gesteld van alle reacties/bezwaren die binnengekomen zijn
 4. een nadere aanpassing met ons besproken zal worden, hopelijk nog voor het zomerreces (7 juli)

Planning is overigens dat het werk nog voor eind 2017 uitgevoerd gaat worden.

Categorieën
Wijziging bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Zienswijze concept-bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum

Stichting Wijkoverleg Zorgvliet heeft kennisgenomen van het concept-bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum en een zienswijze ingediend. Onze zienswijze maakt deel uit van het openbare besluitvormingsproces.

Strekking van onze inbreng is dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn en dat de voorgenomen wijziging verder gaat dan de door de gemeente geformuleerde doelstellingen. Verder maken we ons zorgen over de manier waarop er met het Rijksbeschermd stadsgezicht Zorgvliet wordt omgegaan. Een kopie van onze zienswijze is naar de fracties, het college en de lokale pers gestuurd.

Lees hier de zienswijze die het bestuur heeft ingediend bij de gemeente.

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Uw contributie van slechts €15 is hard nodig!

Het bestuur van Wijkoverleg Zorgvliet bestudeert momenteel het voorontwerp van het concept-bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum. Daarnaast bereidt het bestuur nu een reactie voor op de plannen van de gemeente om een Internationaal Park te gaan ontwikkelen, bestaande uit de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij.  Voor dergelijke wijzigingen moet het Wijkoverleg zo nu en dan een beroep doen op externe bestuursrechtelijke expertise, die doorgaans niet gratis is.

Het is dus van groot belang dat het Wijkoverleg over voldoende financiële middelen beschikt. Het bestuur doet daarom een dringend beroep op u om uw contributie van €15 over te maken op

Categorieën
Evenementen in Zorgvliet Nieuwbouw(plannen) Annie M.G. Schmidtschool Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Wijkschouw i.v.m. nieuwbouwplannen Annie M.G. Schmidtschool

Het bestuur heeft de Haagse gemeenteraadsfracties uitgenodigd voor een bezoek aan de omgeving van de Annie MG Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan in Zorgvliet. Dit naar aanleiding van de nieuwbouwplannen van de school en het concept bestemmingsplan Zorgvliet World Forum. Het bezoek vindt plaats op dinsdag 15 december van 14.30 tot 16 uur, tezamen met de buurtbewoners ter plaatse van huisnummer 8.

Bewoners en het wijkbestuur van Zorgvliet nodigen de raadsleden uit om de volgende redenen:

 1. De school wil nieuwbouw vanwege te verwachten verdubbeling van 230 leerlingen nu naar bijna 500. Maar onderbouwing van deze verdubbeling is noch door de school noch door de gemeente gegeven. DSO geeft in het concept Plan van Uitwerking aan dat het aantal leerlingen voor deze school gelijk zal blijven. Nut en noodzaak van verdubbeling blijft daarmee onduidelijk.
 2. Renovatie van het hoofdgebouw is niet door de school voorzien vanwege lagere bijdrage dan voor nieuwbouw door de gemeente, maar zou een goede optie kunnen zijn.
 3. Volgens het vigerende bestemmingsplan dient nieuwbouw te passen in het Rijksbeschermd stadsgezicht Zorgvliet. Daaronder valt ook de kavel van de school.
 4. Het huidige gebouw is voor velen beeldbepalend en gebouwd met respect voor en naar de stijl van dat beschermd stadsgezicht.
 5. De bewoners zijn van mening dat nieuwbouw niet alleen moet passen in het beschermd stadsgezicht. Ook moet rekening worden gehouden met de nu al aanzienlijke overlast van de school: verkeersoverlast door auto’s en (bak)fietsen; en geluidsoverlast door kinderen. Tot slot mag nieuwbouw niet leiden tot verlies aan invallend licht in tuinen en huizen van de bewoners.