Categorieën
Communicatie met Zorgvliet bewoners

Het Marriott Hotel gaat verbouwen

Het Marriott Hotel gaat verbouwen. Voor omwonenden komt er een inloopbijeenkomst. Het wijkbestuur heeft in een gesprek hierover met de General Manager van het hotel, voor wat betreft de kap van bomen en aantasting van groen, aangedrongen op volwaardige compensatie.

       

Categorieën
Onderhoud wegen in Zorgvliet

Rioleringswerkzaamheden Stadhoudersplantsoen

Categorieën
Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord

Zorgvliet en kwaliteitsverbetering Centrum-Noord. 

Op deze website vindt u de Nieuwsbrief  van de gemeente over de verkeersmaatregelen die worden voorgesteld voor Centrum-Noord Den Haag. 

Een werkgroep met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, (waaronder Wijkoverleg Zorgvliet) en van andere betrokken organisaties is vanaf begin 2019 met verkeerskundigen van de gemeente bezig geweest om een serie maatregelen op te stellen om de verkeerssituatie in Centrum Noord te verbeteren. 

Het doel was vooral om te komen tot een afname van doorgaand autoverkeer over Mauritskade-KuijperstraatScheveningseveerJavastraat-Laan van Meerdervoort en Laan Copes van Cattenburch-Patijnlaanmet daarnaast verbeteringen in Centrum- Noord voor OV, voor fietsersmet meer groen en meer 30 km zones, minder fijnstof en lawaai. 

Zonder alle concept-maatregelen te behandelen, kan hier wel een aantal genoemd worden dat invloed heeft op Zorgvliet. Een inrijverbod van de  Carnegielaan vanaf de Groothertoginnelaan tot aan de afslag naar de Tobias Asserlaan, uitsluitend tijdens de ochtendspitsuren. Een tweede ochtendspits- inrijverbod op de Groothertoginnelaan (in Duinoord) richting Stadhouderslaan bij de afslag naar de Conradkade en een derde op de Laan van Meerdervoort bij de Waldeck Pyrmontkade. Ook bij het plein voor het Vredespaleis zullen enige maatregelen worden uitgevoerd. 

Door het autoluwer maken van de verkeersassen Javastraat, Mauritskade en Laan Copes van Cattenburgh, zal er meer verkeer over de CentrumRing worden geleid:  WaldeckPyrmontkade, Stadhouderslaan, Kennedylaan, Johan deWittlaan, Telderstraject,Raamweg en Koningskade en verder. De doorstroming hierover zal worden verbeterd door een betere afstelling van verkeerslichten. In de toekomst wordt het voor bewoners van Zorgvliet mogelijk iets minder makkelijk om met de auto over de Javastraat of  Laan Copes onze wijk te verlaten. Er zijn echter alternatieven. 

Het concept-pakket maatregelen nu eerst wordt voorgelegd aan de wijkbewoners, dus ook aan u, dus geef uw mening. Vervolgens gaat het naar de gemeenteraad en er volgt nog een lang traject van planning en uitwerking. 

Voor diegenen die meer willen weten is er een gedetailleerd concept-adviesrapport  beschikbaar. U kunt zich met vragen direct wenden tot Jan Nicolai, lid van de werkgroep, dan wel Carsten de Koning, lid van de klankbordgroep. 

Zie ook 

Website met link naar animatie 

 https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/verminderen-doorgaand-autoverkeer-centrum-noord.htm 

In de Stadskrant is ook een artikel over Centrum-Noord verschenen 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/stadskrant/stadskrant5-2020.htm 

 

 

 

Gemeente Den Haag

 

 

http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/uitnodiging-basis/spacer.gif

Nieuwsbrief

http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/uitnodiging-basis/spacer.gif

http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/uitnodiging-basis/spacer.gif

Vermindering doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Mei 2020

Ook nu er veel minder auto’s rijden in Den Haag, wordt nagedacht over het verkeer. Mensen lopen meer en gebruiken vaker de fiets. Mogelijk blijft dat zo na Corona. Maar het autoverkeer trekt langzaam ook weer aan. In Centrum-Noord rijdt normaal veel doorgaand autoverkeer. Bewoners-, ondernemers- en belangenorganisaties willen de leefbaarheid in het gebied verbeteren. Zij hebben, samen met de gemeente, een advies opgesteld om te zorgen voor minder doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord.

Het advies

In het advies staan maatregelen die:

 • zorgen voor vermindering van (doorgaand) autoverkeer op drie drukke routes
  1. Elandstraat, Hogewal, Scheveningseveer, Mauritskade en Dr. Kuyperstraat
  2. Laan van Meerdervoort – Javastraat
  3. Groot-Hertoginnelaan, Carnegielaan, Burg. Patijnlaan en Laan Copes van Cattenburch
 • zorgen voor een rustiger verkeersbeeld met meer groen, veilige fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere luchtkwaliteit
 • het gebied goed bereikbaar houden, ook met de auto

 

Bekijk de animatie over de maatregelen

De belangrijkste maatregelen zijn bedoeld om doorgaand autoverkeer buitenom te leiden via de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de Vaillantlaan en Neherkade richting Rotterdamsebaan.

Bekijk de animatie

 

Hoe gaat het verder met het advies?

De organisaties streven ernaar voor de zomer advies uit te brengen aan de gemeente. Als de gemeenteraad het advies overneemt, worden verdere uitvoeringsplannen opgesteld. Per uitvoeringstraject geldt dan de normale inspraakprocedure.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het advies of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw belangenorganisatie in Centrum-Noord. U kunt ook mailen naar centrum-noord@denhaag.nl

Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over de vermindering van doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord.


Namens Werkgroep Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord:

Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark, Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland, Ondernemersorganisatie Bankastraat/AWOC, BIZ Zeeheldenkwartier, Vereniging Bewonersorganisatie Buurtschap Centrum 2005, BIZ Buurtschap Centrum 2005, Stichting Wijkorganisatie Kortenbos, BIZ Hofkwartier, Bewonersvereniging Hofkwartier, Ondernemersvereniging Willemspark, BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde, Stichting Bewonersorganisatie Duinoord, Stichting Wijkoverleg Zorgvliet, Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF), Stichting Binnenstad, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN), Brandweer, Fietsersbond, Gemeente Den Haag, HTM, Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, Politie, Reizigersvereniging Rover, Vereniging Vrienden van Den Haag en Stichting Voorall.

 

 

Categorieën
Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

Informatiebijeenkomst verkeersmaatregelen Centrum Noord

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de verkeersmaatregelen die binnen enkele jaren genomen worden in Centrum-Noord, oa de wijken Archipel, Duinoord, Zeeheldenkwartier, Willemspark, Kortenbos, maar ook Zorgvliet.

Doel van deze maatregelen is het verminderen van het doorgaand autoverkeer in dit gebied en verbetering van de leefkwaliteit.

Dit pakket maatregelen is tot stand gekomen in cocreatie tussen de gemeente Den Haag en alle betrokken bewonersorganisaties,waaronder Wijkoverleg Zorgvliet, bedrijvenorganisaties, de Vrienden van Den Haag, ANV, Rover, Fietsersbond, HTM en diverse andere belangenorganisaties.

Er is een plenair gedeelte en daarna gaan de vertegenwoordigers van de deelnemende partijen elk hun eigen achterban verder informeren.

Wijkoverleg Zorgvliet zal worden vertegenwoordigd door Jan Nicolai, lid van  het voorbereidend comité van de werkgroep Kwaliteitsverbetering Centrum Noord en Carsten de Koning, lid van de klankbordgroep.

 De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 1 april van 18.30 uur (inloop) en 19.00 uur tot 21.00 uur.

Locatie en nadere info volgt. Noteert u alvast de datum als u geïnteresseerd bent?

Categorieën
Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

Stand van zaken Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord

VERMINDEREN DOORGAAND AUTOVERKEER CENTRUM-NOORD.

Met dit nieuwsbericht informeren wij u over de stand van zaken van het co-creatieproces Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord. Sinds de zomer van 2018 werken 24 belangenorganisaties samen met de gemeente Den Haag aan de kwaliteitsverbetering van het gebied Centrum-Noord. Het gebied bestaat uit de Archipel, Willemspark, Buurtschap Centrum 2005, Zeeheldenkwartier, Duinoord-oost en Zorgvliet.

Situatie

In Centrum-Noord zijn 3 te drukke routes waar het belangrijk is dat het autoverkeer afneemt, waardoor ook de luchtkwaliteit kan verbeteren:
1. Dr. Kuyperstraat – Mauritskade – Scheveningseveer – Hogewal
2. Javastraat – Laan van Meerdervoort
3. Laan Copes van Cattenburch – Burgemeester Patijnlaan

Gezamenlijk proces

Bewoners, ondernemers en belangenorganisaties willen de leefbaarheid en bereikbaarheid van Centrum-Noord verbeteren. Samen met gemeente Den Haag stellen zij een advies op. Uitgangspunten daarin zijn: minder doorgaand autoverkeer, betere luchtkwaliteit, meer groen, goede fietsroutes en betere oversteekplaatsen.

Het advies omvat straks een maatregelenpakket om de kwaliteit van het stadsdeel te verbeteren. Dit maatregelenpakket wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders dat hierover zal besluiten.
Voor de kwaliteitsverbetering Centrum-Noord is in het coalitieakkoord tien miljoen euro beschikbaar gesteld.
De belangenorganisaties hebben een belangrijke rol bij het advies. Zij zijn degenen die de maatregelen bedenken. De gemeente faciliteert het proces door middel van het verstrekken van informatie, deskundigheid, vergaderruimten en administratieve en secretariële ondersteuning.
Meer informatie over dit proces is te vinden op de website van de gemeente Den Haag.
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/kwaliteitsverbetering-routes-centrum-noord.htm

Organisatie: werkgroep voor inhoud, klankbordgroep voor proces

De organisatie is ingericht met een werkgroep voor de inhoudelijke discussies en een klankbordgroep voor de bewaking van een zorgvuldig proces. In zowel de werkgroep als de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van alle organisaties die door henzelf zijn aangewezen. De bijeenkomsten staan onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en er is een onafhankelijk verkeerskundig adviseur die de werkgroep inhoudelijk ondersteunt. De projectleiding wordt uitgevoerd door gemeente Den Haag.

Terugblik: zorgvuldigheid boven snelheid

Omdat we het gemeentebestuur een gedegen advies willen aanbieden is gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid als uitgangspunt van het proces. Tijdens de eerste bijeenkomsten van de werkgroep is veel aandacht besteed aan het informeren van de leden en het delen van de kennis die nodig is om goed te kunnen adviseren.
Ook is er tijd nodig geweest om onderzoek te doen. Zo is er bijvoorbeeld op verzoek van de werkgroep een grootschalig kentekenonderzoek uitgevoerd om de omvang van het doorgaand verkeer in Centrum Noord in beeld te brengen.
Daarna is de werkgroep aan de slag gegaan met het inventariseren van maatregelen die het doorgaand verkeer in Centrum Noord zouden kunnen verminderen. De gemeente heeft vervolgens deze maatregelen doorgerekend en beoordeeld op het effect ervan.
Op dit moment wordt gewerkt aan een definitief pakket van maatregelen dat de basis vormt voor het advies aan het gemeentebestuur.
Resultaten tot nu toe: informatie verzameld en maatregelen geïnventariseerd

Tot nu toe heeft het proces de volgende resultaten opgeleverd:
• Informatie over het (doorgaand) autoverkeer op basis van een grootschalig kentekenonderzoek;
• Een gezamenlijke probleem- en oorzakenanalyse;
• Inventarisatie van kansen en eerste (pakketten van) maatregelen;
• Inzicht in de effecten van de verschillende (pakketten van) maatregelen.

Planning en vervolg: advies gereed juni 2020

Tijdens het proces is gebleken dat meer tijd nodig is dan was voorzien. Aanvankelijk was het de bedoeling om eind 2019 het co-creatie proces af te ronden. Dit hebben we niet gehaald.
Er was extra tijd nodig om het grote aantal belangen en invalshoeken goed te onderzoeken en de werkgroep te voorzien van voldoende informatie en kennis. Daarom is er een nieuwe planning gemaakt. De planning is nu om in juni 2020 ons advies aan het college van burgemeester en wethouders uit te brengen.

Informatiebijeenkomst januari 2020
In Januari 2020 zal tijdens een grote informatiebijeenkomst voor de achterban van alle betrokken organisaties door enkele leden van de werkgroep het conceptadvies worden gepresenteerd.
Een uitnodiging hiervoor volgt. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen of het achterlaten van een reactie.
Na deze bijeenkomst ronden we het advies af en wordt het door de gemeente ter besluitvorming aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna volgen behandeling in de commissie Leefomgeving en besluitvorming in de gemeenteraad.

Meer informatie
Voor meer informatie over het co-creatieproces kunt u terecht bij de vertegenwoordiger van uw belangenorganisatie of op de website:

Kwaliteitsverbetering-Routes-Centrum-Noord

denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/542991

Met vriendelijke groet,
Bea Boon                               – ambtelijk secretaris van de Werkgroep Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord
Jan Nicolai                             – bestuurslid van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet
                                                – lid van de werkgroep Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord
                           – lid van het Kleine Comité dat veel voorwerk voor de werkgroep doet
Carsten de Koning               – voorzitter van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet
                                                 – lid van de Klankbordgroep die toeziet op de procedures van de Werkgroep

 

Categorieën
Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

Kwaliteitsverbetering CENTRUM NOORD

Uit de definitieve cijfers van de camerametingen van het verkeer over de Laan Copes van Cattenburgh, Javastraat en Mauritskade, gedurende 2 maanden begin 2019, blijkt dat er toch wel veel doorgaand autoverkeer over deze wegen is richting Den Haag Zuid.

Op sommige trajecten en tijdstippen hebben wel 42% van alle auto’s een bestemming buiten de wijken waar doorheen wordt gereden. Er worden nu aanvullende maatregelen voorgesteld om het verkeer over die wegen te beperken en voor zover mogelijk om te leiden naar hoofdroutes als Waldeck Pyrmontkade en Johan de Wittlaan. Dit is niet onverdeeld gunstig voor Zorgvliet. De Johan de Wittlaan kan nog drukker worden, maar ook kan onze eigen bereikbaarheid in het geding komen. We houden de vinger aan de pols.

Categorieën
Meldpunt bouwoverlast Zorgvliet

Overzicht bouwactiviteiten in onze wijk Zorgvliet

Momenteel wordt erop minstens 16 plaatsen in onze wijk gewerkt aan huizen, gebouwen of wegen. Deze (ver)bouwprojecten leiden tot flinke overlast voor bewoners en omwonenden.  Het lijkt erop dat wij als bewoners weinig grip hebben op bouw en verbouw en de activiteiten voor lief moeten nemen. Toch is het goed om de vinger aan de pols te houden. Vandaar het Meldpunt Bouwoverlast Zorgvliet. Heeft u klachten of opmerkingen? Meld ze ons!

Welke bouwwerken en bouwactiviteiten zijn er aan de gang?

 1. De Scheveningseweg waar de nieuwe rails net is opgeleverd, jonge (dunne ) bomen zijn geplant, en nog gewerkt wordt aan de autostraatweg, ook de Adriaan Goekooplaan deelt mee in de opbrekingen en ombouw, eigenlijk telt dit hele project in onze wijk gezien de omvang van het traject van de Scheveningseweg als 1, 2, 3. Om het niet moeilijker te maken tel ik wel door.
 2. Aan het Stadhoudersplantsoen wordt nog steeds gewerkt aan de ombouw van het kantoorgebouw op pilaren, , de schepping van Pi Zandstra, tot appartementencomplex
  Rise Residence”, naast het Gymnasium Sorghvliet,. “Rise ” sloeg misschien ook wel op de verbouwtijd, want die is behoorlijk opgelopen. Waarschijnlijk rijzen de bouwkosten ook er de pan uit.
 3. Eveneens aan het Stadhoudersplantsoen de opbouw van het nieuwe appartementen-gebouw op de hoek met de Jacob de Graefflaan. Voorheen stond hier het – nu gesloopte-kantoor van de IND. Daarvoor was dit ooit het kantoor van Arthur Anderson. Inmiddels is het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt, pannenbier gedronken. De overlast van het bouwen hier valt akoestisch mee kan ik u verzekeren, hoewel er helaas relatief veel weggewaaid afval in het groen en water van het Stadhoudersplantsoen terecht komt.
 4. Jacob de Graefflaan 2, voorheen de ambassade van Sri Lanka wordt grondig verbouwd tot woonhuis voor een jong gezin; naast enige aannemers doet de jonge vader zelf zeer veel tot diep in de nacht. De overlast hiervan is gelukkig zeer beperkt gebleven.
 5. De verbouwing van het voormalige kantoor van Raad van de Kunst – Raad van Cultuur, aan de Schimmelpennincklaan tot appartementencomplex. De verbouwing bevindt zich in de laatste fase. Veel geklop en getimmer is er niet meer.De tuinen om het monumentale gebouw zijn deels opgeofferd aan de heilige koe, de auto. Ooit, zeer lang geleden, hoofdkwartier van de SuikerMaatschappij van de familie Eschauzier , een gebouw dat overigens ook een rol speelde in de oorlogsfilm Zwartboek van Paul Verhoeven.
 6. Verbouwing van een pand, aan de Alexander Gogelweg 22, voorheen een ambassadekantoor, hierin komen twee woningen.
 7. De verbouwing van het Tobias Asser instituut aan de Schimmelpennincklaan is dan wel na een zeer lange periode afgerond maar er bevindt zich nog steeds veel bouwmateriaal en / of bouwafval in de voortuin, althans wat daarvan over is.
 8. De bouw van een ‘studio’ in de tuin op de Jacob Catslaan 6, met keet en bouw-container op het erf.
 9. De openlegging van het trottoir en de daarna wel zeer provisorische, slordige herbestrating, inmiddels op een zeer groot deel van de Jacob Catslaan, dit ivm het leggen van glasvezelkabels voor Ziggo. Let vooral goed op waar u loopt als u daarlangs komt, het plaveisel is zeer hobbelig. De gemeentelijke wegbeheerder is ingelicht.
 10. Carnegielaan 1 waar een fraai oud landhuis, voorheen kantoor, onder andere van het CNV, is omgebouwd tot appartementengebouw, waarbij het met een moderne achterkant is uitgebreid. Kort geleden is de verbouwing afgerond. In de tuin zijn de fraaie dikke bomen vervangen door zeer jonge dunne sprietige exemplaren.
 11. Op de Tobias Asserlaan wordt de voormalige Japanse ambassade, de Botervloot, grondig herschapen in oude glorie, dit gebouw gaat dienen als hoofdkantoor van een Haagse vastgoedmaatschappij. Veel bouwstellingen, veel hekken rondom, veel activiteit, maar de overlast lijkt verder beperkt.
 12. De verbouwing van de First Church of Christ Scientist, oftewel de herbestemming van de Berlage Kerk.Tot nu toe lijkt de verbouwing niet zo voortvarend ‘scientific’ te verlopen, het lijkt meer een soort gebed zonder end.
 13. De Toren van Oud, over dit bouwwerk is voldoende geschreven in Den Haag Centraal, maar het speet me enigszins dat onze oud-voorzitter Robert Coops de Toren in de krant in het Statenkwartier plaatst terwijl dit toch echt Zorgvliet heet.
 14. Nog een Huis aan de Jacob de Graefflaan 15 waar een bouwcontainer voor de deur staat.
 15. Jan WillemFrisohof 11, waar een kantoorgebouw wordt verbouwd ten behoeve van de administratie van Europol, jawel Europol, niet Eurojust.
 16. Het nieuwe wandelpad langs etablissement Berlage achter het Marriott en OPCW om lopend richting Europol. Hiervan heb ik geen foto gemaakt. Het is aan te raden hier zelf eens te kijken.

Mogelijk ben ik nog verbouwingen vergeten, maar 16 lijkt me voor een wijk met 500 inwoners al behoorlijk aan de maat. Dan hebben we het nog niet over de bouw-activiteiten die op niet al te lange termijn op stapel staat, oa de sloop van de Martelaren van Gorinchem-kerk, dito van het bedrijfsverzamelgebouw de Stadhouder, de sloop en nieuwbouw van de Annie MG Schmidt school en meer. Tot zover!

Aanvullingen en correcties ontvang ik graag. Als u vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen of hieronder reageren via de website.

Verbouwing Jacob de Graefflaan

Stadhoudersplantsoen 24, Den Haag

Verbouwing Stadhoudersplantsoen 24, Den Haag

Tramspoorvervanging Scheveningseweg, Den Haag

Werkzaamheden Adriaan Goekooplaan, Den Haag

Sloop Toren van Oud, Den Haag

Werkzaamheden Rise Residences Stadhoudersplantsoen, Den Haag

Asbestsanering en nieuw dak voor Tobias Asser Instituut, Den Haag

Verbouwing Jacob de Graefflaan, Den Haag

De verbouwing van het voormalige kantoor van Raad van de Kunst/Raad van Cultuur, aan de Schimmelpennincklaan, Den Haag, tot appartementencomplex.

Categorieën
Overlast in Zorgvliet

Zorgen over bestrating Jacob Catslaan

Bewoners van Zorgvliet hebben geklaagd over de bestrating van de Jacob Catslaan ter hoogte van de Tolweg tot aan de Scheveningse weg. Die is slordig gelegd.

Marjo Hiemstra van stadsdeel Scheveningen laat in een reactie aan het bestuur weten dat binnen enkele maanden de werkzaamheden starten voor het fietspad. Dit wordt omgezet in asfalt en de trottoirs worden dan gelijk opnieuw bestraat. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zijn de nutsbedrijven nu de nutsvoorzieningen aan het vernieuwen, het kan dus voorkomen dat het straatwerk niet zo is teruggebracht als men gewend is. Als de bestrating gewoon slecht is wordt dit dus binnenkort opgepakt. Maar als de bestrating echter gevaarlijk is, moet men een melding via 14070 of de gemeentelijke website doen.

Categorieën
Bestemmingsplan Madurodam

Tot 20 december zienswijzes indienen op ontwerp-bestemmingsplan Madurodam

Iedere bewoner van de stad die tegen uitbreiding of kap of voorgestelde compensatie is, mag een zienswijze indienen tot 20 december.

Ontwerp-bestemmingsplan Madurodam

Madurodam heeft in 2015 de gemeente van haar wens om uit te breiden in kennis gesteld. Investeren is van groot belang voor de continuïteit van het attractiepark. Uitbreiding is nodig om een vitale speler in de (inter)nationale dagattractiemarkt en de Haagse samenleving te blijven. Met meer weersonafhankelijke attracties kunnen bezoekers het hele jaar door en ook bij slecht weer het park bezoeken.

Het doel van het bestemmingsplan Madurodam is:

a. het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur van het huidige attractiepark Madurodam in een actueel juridisch-planologisch kader;

b. het bestemmingsplan maakt daarnaast nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk en stelt randvoorwaarden aan deze ontwikkelingen:

– 1. juridisch-planologisch wordt een uitbreiding van het attractiepark mogelijk gemaakt door onder voorwaarden een gebied van 0,6 hectare van de Scheveningse Bosjes aan te wenden voor het attractiepark;

– 2. de Stedelijke Groene Hoofdstructuur is aangepast: ter compensatie is het gebied toegevoegd tussen de keerlus naast het George Maduroplein en het Hubertusviaduct en de Koninginnegracht ter grootte van circa 1 hectare;

c. het plangebied behoort tot het Rijksbeschermd stadsgezicht “Van Stolkpark/Scheveningse Bosjes”. In de Monumentenwet was vastgelegd dat de stedenbouwkundige, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden, die door het aanwijzingsbesluit worden beschermd, worden vastgelegd in een beschermend bestemmingsplan. Op basis van het overgangsrecht van de per 1 juli 2016 in werking getreden Erfgoedwet blijven deze bepalingen gelden. Het bestemmingsplan Madurodam is een beschermend bestemmingsplan zoals bedoeld in de Monumentenwet en het overgangsrecht van de Erfgoedwet. Met het voorliggende bestemmingsplan voldoet de gemeente wederom aan de wettelijke verplichting.

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan Madurodam wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 9 november tot en met 20 december 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 3573. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan is op 22 november 2018 van 18:00 uur tot 20:00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het Crown Plaza Hotel, Van Stolkweg 1, Den Haag.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0518.BP0331DMadurodam-40ON

Categorieën
Kwaliteitsverbetering Centrum Noord Zorgvliet & Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR)

Beknopt rapport van de klankbordgroep Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

De luchtvervuiling en overlast die verkeer over de routes in Centrum Noord teweeg brengt, is een groot probleem voor de gemeente Den Haag. De luchtvervuiling is groter dan Europees is toegestaan en het verkeer neemt eerder toe dan af. Jan Nicolai heeft namens het Wijkoverleg zitting in de klankbordgroep Kwaliteitsverbetering Centrum Noord, die nadenkt over mogelijke oplossingen. Hij doet hieronder beknopt verslag van de stand van zaken.

De afgelopen 5 maanden zijn vier malen circa 40 vertegenwoordigers van buurtorganisaties, wijken, (waaronder Zorgvliet), bedrijfsverenigingen en andere betrokken organisaties als ROVER (Over OV) en AVN (Natuurbehoud) op instigatie van de gemeente plenair bijeen geweest om onder leiding van een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), de heer R.van der Meer, en mevrouw Ph. Van der Schuyt extern voorzitter, te beraadslagen over verkeers-en andere maatregelen om het doorgaand auto-verkeer over de routes in Centrum Noord Den Haag, te weten de Laan Copes van Cattenburgh, Javastraat, en Mauritskade op termijn van enige (3-5) jaren te verminderen.

Hoewel tevens beoogd wordt alle autoverkeer in de stad te beperken, leidt dit waarschijnlijk wel tot een toename van het verkeer over de Teldersweg-Johan de Wittlaan en Kennedylaan, (NWHR), hetgeen niet gunstig zou kunnen uitpakken voor de rust en luchtkwaliteit van onze wijk. Er is overigens ook nog een denktank actief over het deel van de NWHR van Kennedylaan tot Hubertustunnel, maar die is niet zozeer bezig met maatregelen op de termijn van 3-5 jaren.

Uit een wirwar van door de gemeente en deelnemers voorgestelde maatregelen is inmiddels een top 19 gekozen die zal worden doorgerekend op haalbaarheid en betaalbaarheid. Om nog beter te meten waar het doorgaand verkeer heen gaat en waar het vandaan komt zullen op verschillende dagen met een cordon van camera’s om het Centrum Noord gebied de kentekens van auto’s worden gelezen. Ook vinden er metingen plaats van de luchtkwaliteit op de aangegeven routes inclusief de Johan de Wittlaan. Hier een aantal maatregelen uit de top 19 die Zorgvliet direct aangaan en eveneens nader zullen worden uitgezocht en doorgerekend:

 1. Beter openbaar vervoer parallel aan de kust, bijvoorbeeld een buslijn “Oost-West” ( feitelijk NoordOost – ZuidWest).
 2. Afknijpen van het links-afslaand verkeer bij de afslag Raamweg– Laan Copes van Cattenburgh.
 3. Fietstunnel bij het Teldersviaduct ter hoogte van de invoegstrook vanaf de Raamweg naar Teldersweg-Johan de Wittlaan.
 4. Toestaan linksafslaan van GrootHertoginnelaan naar Stadhouderslaan.
 5. Opheffen linksafverbod op weg van Kennedylaan naar Stadhouderslaan.
 6. Parkeer-vergunningen in Zorgvliet, een keus juist ook van vele vertegenwoordigers uit andere wijken en organisaties die tegen het gebruik van onze wijk als P&R Zone zijn..
 7. Stimuleren van verkeer over de Carnegielaan bij “ Metropole” ter ontlasting van Laan van Meerdervoort en Javastraat richting Raamweg.
 8. In het hele gebied van Centrum Noord 30 km zone invoeren. Gestreefd wordt naar meer groen, meer ruimte voor de fiets en voetgangers.

Onderwerpen als het volledig afsluiten van de Hogewal (leidend naar Mauritskade) of de Kortenaerkade of nog meer inzetten op deelauto’s zijn niet tot de 19 door te lichten maatregelen doorgedrongen.

De beraadslagingen worden voortgezet, waarbij uw vertegenwoordiger natuurlijk probeert goed te letten op de belangen van onze wijk. 

 

Bijlage:

Co-creatie voor de kwaliteitsverbetering in Centrum-Noord

In het noordelijk deel van het centrum van Den Haag worden drie routes relatief zwaar belast door doorgaand autoverkeer. Dit doorgaande autoverkeer staat op gespannen voet met de bereikbaarheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid in de omgeving. Ook de luchtkwaliteit is ter plaatse relatief slecht.

Specifiek gaat het om de volgende routes:

 1. Dr. Kuyperstraat – Mauritskade – Scheveningseveer – Hogewal
 2. Javastraat – Laan van Meerdervoort
 3. Laan Copes van Cattenburch – Burgemeester Patijnlaan