Categorieën
Communicatie met Zorgvliet bewoners Leefbaarheid Zorgvliet

50.000 Euro voor goede plannen!

50.000 Euro voor goede plannen
Een bankje, plantenbak, bloemenstrook, wipkippen voor de (klein)kinderen ?
U heeft 6 weken de tijd om een plan in te dienen, waarvoor Euro 50.000 beschikbaar is.
Categorieën
Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Bouwen in de buurt

Bericht van de gemeente met informatie en tips over bouwactiviteiten in de buurt.

www.denhaag.nl/bouwenindebuurt

Categorieën
berichten van beheerder zorgvliet.net

Informatiebijeenkomst TEA-HEALTH

Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen organiseert een informatiebijeenkomst over digitale toepassingen in de zorg op dinsdagmiddag 11 februari van 13.30 – 15.30 uur in de wijkwinkel Gentsestraat 22A.

U kunt zich aanmelden voor gratis deelname via info@zorg-ns.nl of via Esther Ottens T: 085-0470677

Met digitale toepassingen in de zorg (e-health) kun je zelf aan je eigen gezondheid werken. Denk hierbij aan het zelf meten van de bloeddruk of het maken van een hartfilmpje. Ook zijn er veel apps die ondersteuning thuis kunnen bieden.

Scheveningen is één van de 10 locaties waar een TeaHealth georganiseerd wordt. Het doel van deze tour is om op lokaal niveau senioren te informeren, te enthousiasmeren en te ondersteunen bij het gebruik van digitale zorg oplossingen.

Onder het genot van een (gratis) High Tea met lekkere sandwiches en zoete lekkernijen maken we de deelnemers eerst nieuwsgierig naar de mogelijkheden die er al zijn op het gebied van e-health. En we laten ze filmpjes zien over de ‘wondere wereld’ die eraan komt.

Categorieën
AZ in het Catshuis

Aanvraag omgevingsvergunning AZ voor tijdelijke huisvesting rond Catshuis

Het Ministerie van Algemene Zaken verhuist tijdens de renovatie van het Binnenhof tijdelijk naar het Catshuis. Om 200 ambtenaren van het ministerie te kunnen huisvesten, zal tijdelijk extra kantoorruimte moeten worden gerealiseerd op het terrein van het Catshuis. Inmiddels is de omgevingsvergunning  daarvoor aangevraagd.

De afgifte van de omgevingsvergunning (dus niet de aanvraag!) kan echter nog vertraging oplopen. Want Staatssecretaris Knops heeft na kritiek van de Tweede Kamer de samenwerking met architectenbureau OMA opgezegd. OMA zou megalomane plannen voor de renovatie van het Binnenhof hebben, die haaks staan op een door de Kamer gewenst sober ontwerp. Door het ontslag van de architect is het momenteel onduidelijk wanneer en voor hoelang Algemene Zaken zijn intrek in het Catshuis moet nemen. De verbouwing van het Binnenhof zou volgens de aanvankelijke planning 5 jaar gaan duren. Van 2020 tot en met 2025. Maar dat staat nu dus op losse schroeven.

Huidige plannen en planning op de schop?

Wat betekent het opzeggen van de samenwerking met OMA voor de plannen die wij  juli 2018 van Algemene Zaken en de gemeente Den Haag voorgeschoteld kregen? We zetten ze nog eens voor u op een rijtje. Premier Rutte ontving ons samen met SG Paul Huijts en wethouder Revis op het Catshuis voor een toelichting op de verhuisplannen compleet met artist impressions.

Waarom het Catshuis

Het ministerie gaf aan voor het Catshuis gekozen te hebben omdat daar al alle benodigde veiligheidsvoorzieningen beschikbaar zijn. Bij een kantoor elders zou dat veel duurder worden.

Tijdelijke huisvesting voor 200 ambtenaren op het Catshuisterrein

Er zullen ongeveer 200 ambtenaren gehuisvest worden in een prefab-gebouw van drie verdiepingen met veel glas. De hoogte is vergelijkbaar met die van het Catshuis. Het tijdelijke gebouw is niet zichtbaar vanaf de weg. Het komt haaks op het Catshuis te staan.

Moeten er bomen worden gekapt?

Bomen worden zoveel mogelijk gespaard. Maar wat dit precies voor de bomenkap op het landgoed betekent, was toen en is tot op heden dus nog niet duidelijk.  De afgegeven omgevingsvergunning zal daar helderheid over moeten bieden.

Krijgt Zorgvliet overlast van de komst van AZ naar het Catshuis?

Het korte antwoord is ‘ ja’. De functie van het Catshuis als representatieve ontvangstruimte blijft gehandhaafd. Daarbovenop zullen de wekelijkse ministerraadsvergaderingen op het Catshuis plaatsvinden. Het ministerie zal proberen om overlast zoveel mogelijk te beperken, zowel bij de bouw als bij het gebruik van de tijdelijke huisvesting. Ongeveer 30 ambtenaren mogen met de auto op het terrein van het Catshuis komen. Het ministerie zal bevorderen dat andere 170 ambtenaren met de fiets of het openbaar vervoer naar het Catshuis komen. Het ministerie stelt een contactambtenaar aan voor wijkbewoners die overlast ervaren.

Aanvang bouwwerkzaamheden 4e kwartaal 2019?

De bouw van de tijdelijke huisvesting zou in het laatste kwartaal van 2019 beginnen. In de zomer van 2020 zouden de kantoren klaar zijn voor ingebruikname. Vertrek van het ministerie stond gepland voor eind 2025, waarna alles weer in de oorspronkelijke staat zou worden teruggebracht. Het gebouw kan elders weer gebruikt worden. Maar zover is het dus nog niet. De Tweede Kamer en de staatssecretaris lijken nu eerst aan zet te zijn. Zij moeten een nieuwe architect aanstellen die nieuwe plannen en nieuwe planningen maakt. Vooral de planning zou wel eens af kunnen wijken van de eerder afgegeven planning van 2020-2025. Met eventueel gevolgen voor de planning van tijdelijke huisvesting door Algemene Zaken. We wachten het af. Een soberder ontwerp van een gerenoveerd Binnenhof betekent overigens niet automatisch een korter verblijf van AZ  op het Catshuisterrein.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Ministerie van Algemene Zaken: ministerie-van-algemene-zaken/contact

Categorieën
Gebiedsvisie Internationale Zone

Zienswijze Concept Visie Internationale Zone 2019, Cluster Worldforum

Het bestuur van Wijkoverleg Zorgvliet heeft in Juni een zienswijze ingediend op de Concept Visie Internationale Zone 2019, Cluster Worldforum.

Groen en biodiversiteit

U stelt terecht in uw notitie: ‘We tasten het kostbare groen in de stad niet aan. Dus de groei naar werkruimte moet worden gevonden in transformatie en verdichten.’ Desondanks hebben bewoners en expats de afgelopen jaren moeten constateren dat het groen en de biodiversiteit in de IZ ernstig onder druk staat. Wellicht is de wil er wel bij de gemeente het groen en biodiversiteit in stand te houden dan wel te versterken, in de praktijk blijkt dat er boom voor boom, bosje voor bosje, groenstrook voor groenstrook, plein voor plein groen verdwijnt voor stenen. Meest saillante voorbeelden zijn de uitbreiding van Madurodam die 7000m2 groen kost, het plein van de Jan Willem Frisolaan waar plm 200m2, grasveld, bosjes en bomen hebben moeten wijken voor Eurojust en de verstening van het plein voor Madurodam, rond het Omniversum en plannen van verdere verstening rond de Toren van Oud. Hier moet een einde aan komen.

Het is na de kap van honderden bomen (populieren, iepen, kastanjes, etc.) al waren die deels aangetast door ziekte/ouderdom, van belang dat de gemeente nu serieus werk maakt van betere ecologische verbindingen en zal er beduidend meer geïnvesteerd moeten worden in zowel de verbetering van de biodiversiteit in de IZ als de ontstening van vele gebieden. Park Sorghvliet dient absoluut geen extra ingangen te krijgen. Dit zou desastreus zijn voor de ecologische- en natuurwaarden. De ecologische hoofdstructuur en biodiversiteit dienen aldaar maar ook elders in de wijk en hele IZ te worden behouden, de groene long van de stad Den Haag.

Mobiliteit

Al meer dan 20 jaar staat verbetering van het OV en vermindering van overlast van autoverkeer op in en rond het World forum cluster op de agenda. Feitelijk is daar tot op heden weinig tot niets van terecht gekomen. Intussen is er in en rond het cluster Worldforum meer dan 300.000m2 nieuwbouw (incl. Norfolk terrein) gerealiseerd zonder enige wezenlijke OV verbetering en is de overlast (lawaai, uitlaatgassen en fijnstof) op de toevoerwegen en de voornaamste verkeersader, de Noordwestelijke hoofdroute hand over hand toegenomen. Deze zorgelijke situatie zal verder verergeren met de verdergaande bouwactiviteiten zoals verwacht in deze visie alsmede door verkeersverlegging (werkgroep Kwaliteitsverbetering Centrum Noord). Ondanks allerlei plannen komt de gemeente niet tot actie.Herinrichting Eisenhowerlaan en NWHR3. U heeft zowel in de Nota van Uitgangspunten in 2009 (‘herprofilering nodig’) als in de Visie van 2014 (‘specifiek aandachtspunt’) aangegeven dat de Eisenhowerlaan vanwege verkeersveiligheid vooral voor fietsers aangepakt zou moeten worden. Zorgvliet en Statenkwartier hebben voor een deel hierover (zebra’s bij oversteek Mauritslaan) in 2017 toezeggingen gekregen, tot op heden is er niets gebeurd, behalve een aantal ernstige fietsongelukken. Ook NWHR3 heeft tot op heden geen invulling gekregen. De gemeente beleidt met de mond de noodzaak van investeringen in infrastructuur maar komt niet tot daden.

Bouwontwikkelingen

Wij onderschrijven geheel de genoemde beleidskaders voor bouwontwikkelingen, echter zien wij dat de gemeente te bescheiden ambities laat zien voor klimaatadaptatie. Wij zien graag meer ambities voor nul op de meter bouw, vooral voor kantoren. Overigens juichen we het merendeel van de overige plannen met het oog op de energie transitie zeer toe, zoals u weet zijn er al tal van wijkinitiatieven zoals zonnepanelencoöperaties, het gasloos maken van delen van wijken, etc. Als de gemeente het menens is op het gebied van klimaatadaptatie van de bebouwde omgeving, dan zou zij dit soort bewonersinitiatieven ook actief ondersteunen en het niet alleen met het woord belijden.

Op het gebied van de genoemde beleidskaders voor landschap en buitenruimte juichen we vrijwel alle genoemde voornemens toe, echter constateren dat er in de praktijk nog maar weinig van is terecht gekomen. De gemeente dient veel ambitieuzer te zijn bijvoorbeeld op het gebied van hittestress en waterberging. Het versteende oppervlak is in de Internationale Zone substantieel toegenomen, er is vrijwel geen enkel groen dak gerealiseerd en vele pleinen zijn ontdaan van perken. Gelukkig zien we een (te) kleine kentering door het terugbrengen van perken elders in de stad (zoals via operatie steenbreek).

We maken ons ernstig zorgen over de toekomstige bouwplannen van het voormalig Octrooibureau en de leegstaande kantoorpanden op de Johan de Wittlaan tegenover het Worldforum, notariskantoor van Buren en het gebouw van het Joegoslavië –Tribunaal. En wij blijven stelling nemen tegen hoogbouw.

Uitbreiding Congresfaciliteiten

Uitbreiding van congresfaciliteiten van Den Haag zal wellicht van belang zijn. Echter vrijwel elk argument (kosten, bereikbaarheid, beperking overlast) zal wijzen naar realisatie boven/rond de stations. Immers bezoekers die waarschijnlijk voor meer dan 95% van buiten de stad komen, zouden zich niet eerst door de stad heen moeten worstelen. Het scheelt bezoekers naar schatting 10-15 minuten reistijd als de uitbreiding rond de stationsgebieden komt te liggen. Dat is substantieel voor de gemiddelde bezoeker die een uur reistijd heeft. Bovendien zullen er makkelijker en goedkoper parkeerplaatsen voorhanden zijn rond de stations en het vermindert de vervuiling en overlast van tienduizenden auto’s in de IZ.

Tot slot heeft u zelf in uw Nota van Uitgangspunten Internationale Zone uit 2008/2009 aangegeven dat uitbreiding niet perse in de IZ hoeft plaats te vinden. Wij horen graag alle overtuigende argumenten waarom uitbreiding op de bestaande locatie, midden in de stad met te weinig ruimte moet plaatsvinden. Er dienen keuzes gemaakt te worden, daar getuigt uw Visie niet van.

HUB Hubertusviaduct

‘Realiseren van een openbaar vervoer overstap knooppunt (HUB) bij het Hubertusviaduct naar diverse verkeersmobiliteiten.’ Als bedoeld wordt dat hier automobilisten kunnen overstappen naar OV dan is dat een volstrekt onzalig en onaanvaardbaar plan. Dat zou extra druk op de al aangetaste groen/biodiversiteit rond Madurodam/Scheveningse Bosjes betekenen. Dit kan veel beter aan de rand van de stad en/of rond de stations plaatsvinden.

Oproep

Uit bovenstaande blijkt dat de gemeente effectief blijkt in het maken van visies en het realiseren van bouwvolumes maar laat bewoners en expats vwb leefbaarheid en mobiliteit in de wind staan. Ons inziens dient de gemeente scherpere keuzes te maken voor het cluster Worldforum dan ze nu doet. Niet alle uitbreidingen (Europol, Eurojust, Worldforum, etc) kunnen worden gerealiseerd zonder op termijn vast te lopen dan wel de leefbaarheid geweld aan te doen. Kies voor kwaliteit en aantrekkingskracht van de omgeving van het Worldforum op expats en bewoners. Verliest ze dat, slacht ze het kip met de gouden eieren. En voeg daad bij woord bij investeringen in verbetering groen, infrastructuur en OV.

Bestuur Wijkoverleg Zorgvliet, Juni 2019

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

Betaald parkeren

Vanaf 1 juli 2019 moet er betaald worden om in onze wijk te parkeren van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De gemeente heeft dit besluit genomen in overleg met het wijkbestuur en na consultatie van de bewoners.

Het bestuur hoopt dat deze maatregel leidt tot vermindering van de overlast van auto’s die van buiten de wijk komen en bij ons neergezet worden. Na een jaar zal de regeling geëvalueerd worden. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen voor zichzelf en voor bezoekers. Er is ook een speciale regeling voor mantelzorgers. Door de gemeente is nadere toelichting gegeven tijdens bijeenkomsten op 16 en 21 mei. Verdere informatie is te vinden op www.denhaag.nl/parkeren .

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

Invoering betaald parkeren in Zorgvliet

Het bestuur heeft een overleg gehad over de invoering van betaald parkeren in Zorgvliet met Selma van der Zwart, projectleider bij de gemeente Den Haag. Waar staan we nu in het invoeringsproces? Vanaf wanneer kunnen bewoners vergunningen aanvragen? En hoe hoog worden de tarieven?

Het College heeft een brief met het voorstel voor de invoering van betaald parkeren per 1 juli naar de Raad gestuurd. Basis vormde de uitkomst van de informatiebijeenkomst waar een meerderheid van de bewoners zich uitsprak voor aansluiting bij het regime van de Archipel: Betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Dit voorstel is onlangs naar alle bewoners gestuurd. De verwachting is dat door deze maatregel de parkeerdruk zal afnemen en langparkeerders uit de wijk geweerd zullen worden. Een jaar na invoering worden de maatregelen geëvalueerd. De planning is als volgt:

 • Op 16 april besluit het College.
 • Op 7 mei wordt een brief gestuurd naar de bewoners met een folder en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 16 mei ’s middags of 21 mei ’s avonds.
 • Binnenkort wordt gecheckt of er voor bepaalde plekken nog aanvullende verkeersbesluiten nodig zijn.
 • Er worden kruisen gezet op de plaatsen waar de palen met de automaten geplaatst zullen worden. Ongeveer 16 in totaal voor de wijk, in de buurt van een lantarenpaal. Mocht de gekozen plek op grote bezwaren stuiten, neem dan contact op met de gemeente.
 • In juni plaatst de gemeente waarschuwingsborden: grote reclamezuilen en gele borden. De gele borden verdwijnen na een half jaar.
 • Na 1 juli zal er streng gehandhaafd worden.

Bewoners kunnen een parkeervergunning  op kenteken aanvragen vanaf 7 mei.

 • Tarief €60 voor de eerste auto
 • en voor een volgende auto €275.
 • Dit geldt niet voor bewoners die op eigen terrein kunnen parkeren. Zij worden geacht dat te doen. Zij kunnen wel een vergunning krijgen voor een tweede auto tegen het tarief van €60.
 • Aanvragen kan via internet maar ook met formulieren. Een vergunning geldt voor het hele gebied van Zorgvliet en Archipel.
 • Bewoners kunnen ook een vergunning aanvragen voor bezoekers voor €19 voor 260 uren per jaar. Er kunnen extra uren bijgekocht worden. U kunt een gebruiksvriendelijke app van de gemeente downloaden om bezoekers eenvoudig aan te melden.
 • Er geldt nog een aparte regeling voor mantelzorgers. Een overzicht is te vinden op de site van de gemeente www.denhaag.nl.

Wanneer er ingewikkelde situaties zijn, bijvoorbeeld bij een appartementengebouw met onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente (bijvoorbeeld door de VVE). Voor dit soort situaties en vragen, kunt u contact opnemen met zorgvlietparkeren@denhaag.nl. Voor andere vragen met ondergetekende.

Categorieën
Nieuwjaarsborrel Wijkoverleg Zorgvliet

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Wijkoverleg Zorgvliet
18 januari
5 uur
Marriott Hotel

Het bestuur van Wijkoverleg Zorgvliet heeft het genoegen u uit te nodigen voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie welke gehouden zal worden op vrijdag achttien januari van 17:00 tot 19:00 uur in het Marriott Hotel.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie praten wij u bij over ontwikkelingen in de wijk en onze activiteiten om de wijk mooi te houden. 

Het is een goede gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en te leren kennen.

De bijeenkomst is niet alleen een gezellige borrel, maar ook een formele vergadering van het Wijkoverleg.

Aan de orde zullen komen:
– de bestuursactiviteiten in 2018
– goedkeuring van de jaarstukken 2018
– de benoeming van een nieuw bestuurslid: Marcoline van Marle

Vincent Pahlplatz, general manager van het The Hague Marriott Hotel, is wederom bereid als gastheer op te treden.

U betaalt geen entree en uw drankjes zijn gratis. Voorwaarde is wel dat u een bewoner van de wijk Zorgvliet bent.

 

Nieuwjaarsreceptie Wijkoverleg Zorgvliet

Vrijdag 18 Januari, 17:00-19:00 uur

The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30, Den Haag

 

RSVP
Dick Schoorel, secretaris Wijkoverleg Zorgvliet
secretariswijkoverleg@gmail.com
onder vermelding van uw naam en adres

 

Categorieën
Betaald parkeren in Zorgvliet

16 oktober informatieavond over aanpak parkeerdruk

Wijkoverleg Zorgvliet heeft overleg gehad met wethouder Van Asten over de parkeerproblemen in Zorgvliet. De parkeerdruk ligt boven 90% en dat geeft aanleiding tot het treffen van maatregelen. U krijgt binnenkort een uitnodiging van de gemeente voor een informatieavond hierover op dinsdag 16 oktober.

Daar zullen de mogelijkheden worden gepresenteerd om de parkeerdruk te verminderen en kunt u uw mening geven. U wordt verzocht om u tijdig aan te melden. Het bestuur van Wijkoverleg Zorgvliet hoopt en verwacht dat u hier gebruik van zult maken.

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Jan Nicolai benoemd tot
nieuw
bestuurslid

Tijdens de traditioneel goed gezochte Nieuwjaarsborrel op 8 januari is Jan Nicolai voorgedragen als bestuurslid van het Wijkoverleg.

De vergadering bijeen stemde unaniem met de voordracht in. Jan is echtgenoot van Daphne Nicolai, die lange tijd bestuurder was van onze stichting. Jan is tevens de drijvende kracht achter Buurtcontact Zorgvliet.