Categorieën
Verhuizing Algemene Zaken naar Zorgvliet

Informatie over verhuizing ambtenaren Binnenhof naar Catshuis

Categorieën
Bestuur Communicatie met Zorgvliet bewoners Geen categorie

Wat zou jij doen met € 50.000,- voor de Scheveningse Parkwijken?

https://scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl/

Woon jij in Zorgvliet en heb jij een goed plan om van jouw buurt een nog mooiere, fijnere en gezelligere plek te maken? Deel je idee.

De gemeente stelt € 50.000,- beschikbaar voor plannen van bewoners uit de Scheveningse Parkwijken.

Categorieën
Communicatie met Zorgvliet bewoners Leefbaarheid Zorgvliet

50.000 Euro voor goede plannen!

50.000 Euro voor goede plannen
Een bankje, plantenbak, bloemenstrook, wipkippen voor de (klein)kinderen ?
U heeft 6 weken de tijd om een plan in te dienen, waarvoor Euro 50.000 beschikbaar is.
Categorieën
berichten van beheerder zorgvliet.net politie

Meldingen ongeregeldheden i.v.m. avondklok

Meldingen ongeregeldheden ivm avondklok

Om eerder in te kunnen springen op signalen van overlast en/of ongeregeldheden vragen we van jullie om deze tijdig door te geven en vooral om te melden als je iets waarneemt of hoort.

· Signalen voor de politie kan via 0800-8844 en bij spoed bel je 112.

· Zijn er signalen die je met de gemeente wilt delen, dan kan dat via de gebruikelijke kanalen: 14070 of via http://www.denhaag.nl/nl/meldingen/melding-openbare-ruimte· Of geef het door via e-mailadres van het stadsdeelkantoor: http://scheveningen@denhaag.nl.

· Als je liever anoniem wilt blijven, dan kun je melden via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via de website: http://www.meldmisdaadanoniem.nl.

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Financieel verslag 2020 Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Bijgesloten treft u het financieel verslag over 2020 en het voorstel voor het budget voor 2021 aan.

Financieel verslag 2020.

De financiële positie van onze stichting is dit jaar licht verbeterd. Door de corona epidemie heeft het bestuur geen voortgangsverslag in de zomer rondgestuurd, waardoor het bestuur onze wijkbewoners niet voldoende heeft kunnen herinneren aan het betalen van hun contributie. Als gevolg daarvan zijn de inkomsten achtergebleven, zowel ten opzichte van het vorige jaar als ook ten opzichte van het budget. De vve’s hebben fors minder bijgedragen omdat een aantal niet hebben betaald dit jaar, waardoor die bijdrage met ruim de helft is afgenomen. Het bestuur doet een dringend beroep op eenieder om het Wijkoverleg Zorgvliet met uw bijdrage te steunen. De kosten namen € 160 toe ten opzichte van het voorgaande jaar en het budget, veroorzaakt door website kosten. De drukkosten bleven onder die van 2019 en onder de begroting. Ook had het bestuur een speciale bijeenkomst gepland voor de wijk afgelopen zomer, maar deze is helaas door corona niet doorgegaan, maar we proberen het opnieuw in 2021. Als gevolg is er een klein positief netto resultaat, lager dan in 2019 en dan gepland. De kaspositie met ongeveer € 500 gestegen. Budget 2021. De inkomsten voor 2021 zijn iets lager gepland dan in 2020 en is daardoor nog niet terug op het gewenste niveau. Het bestuur zal er bij de vve’s aandringen hun contributie niet te vergeten. De kosten zijn iets verder verhoogd, met name de druk -en website kosten en een speciale post van € 650 overige kosten voor een speciale bijeenkomst komende zomer. Het bestuur verwacht dat het uiteindelijke netto resultaat nul zal zijn. De financiële gezondheid van de Stichting blijft daardoor onveranderd goed.

Den Haag, 06 januari 2021

Namens het Bestuur, L.A.B.M. Driebeek Penningmeester

 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET    
  Jaar 2020 Definitief           
             
  Jaar  2019  2020    Budget 2020   
             
  Inkomsten           
  Contributie bewoners  1.045,00  980,00    1.000,00   
  Contributie VvE’s  1.025,00  442,00    1.000,00   
  Overige inkomsten  275,00  30,00    0,00   
             
  Totaal inkomsten  2.345,00  1.452,00    2.000,00   
             
  Uitgaven           
  Drukkosten  497,12  354,45    500,00   
  Bankkosten  158,12  141,60    200,00   
  Overige kosten  107,26  426,34    300,00   
             
  Totaal uitgaven  762,50  922,39    1.000,00   
             
  Netto Inkomsten/Uitgaven  1.582,50  529,61    1.000,00   
             
             

 

  BUDGET STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET        
  Jaar 2020         
           
  Jaar  2020    Budget 2021   
           
  Inkomsten         
  Contributie bewoners  980,00    800,00   
  Contributie VvE’s  442,00    500,00   
  Overige inkomsten  30,00    0,00   
           
  Totaal inkomsten  1.452,00    1.300,00   
           
  Uitgaven         
  Drukkosten  354,45    500,00   
  Bankkosten  141,60    150,00   
  Overige kosten  426,34    650,00   
           
  Totaal uitgaven  922,39    1.300,00   
           
  Netto Inkomsten/Uitgaven  529,61    0,00   
           
Categorieën
Bestuur

Nieuwjaarsgroet

Categorieën
Communicatie met Zorgvliet bewoners

Dien een idee in om Zorgvliet te verbeteren!

Krijg € 50.000 voor jouw idee om Zorgvliet te verbeteren !

Jij weet zelf als bewoner wat er nodig is voor jouw wijk! Daarom stelt de gemeente begin 2021 een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor de wensen van bewoners uit de wijken: Zorgvliet, Van Stolkpark en Wittebrug Duttendel, het zogeheten wijkbudget. Want met elkaar maken we de stad mooier.

Hoe zou jij om jouw wijk mooier, groener, sportiever en gezelliger te maken? Wordt het extra groen in de wijk? Een jeu de boules baan? Een buurtfeest voor jong en oud? Een mooi project om eenzaamheid tegen te gaan? Of heb je andere ideeën?

Hoe werkt het?

Begin 2021 valt er een brief van de gemeente over het wijkbudget op je deurmat. Grijp je kans en dien je plan dan in. Alle ingediende ideeën worden op haalbaarheid gecontroleerd. Daarna verdelen de bewoners uit Zorgvliet, Van Stolkpark en Wittebrug Duttendel het geld tussen de overgebleven plannen. Jij en de rest van de wijk bepalen dus zelf welke plannen er binnen een jaar uitgevoerd worden.

Houd je brievenbus straks dus in de gaten en doe mee!

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Marjolein Woudstra, projectleider wijkbudgetten. Je kunt een mailtje sturen naar: marjolein.woudstra@denhaag.nl

Categorieën
Projecten van de gemeente in Zorgvliet

Bouwen in de buurt

Bericht van de gemeente met informatie en tips over bouwactiviteiten in de buurt.

www.denhaag.nl/bouwenindebuurt

Categorieën
Bestuur & Financiën Wijkoverleg Zorgvliet

Jaarverslagen 2019 en 2018

Onder de links vindt u de jaarverslagen van Zorgvliet over 2018 en 2019.

Nieuwjaarspresentatie Zorgvliet 2020

Nieuwjaarspresentatie Zorgvliet 2019

Categorieën
berichten van beheerder zorgvliet.net

Raadsbesluit voor aanpak Pr. Kennedylaan- Stadhoudersln.

De gemeenteraad heeft gestemd voor het voorstel van het college inzake Vaststelling voorontwerp President Kennedylaan (Noordwestelijke Hoofdroute deel 3) (RIS305872).  Voor de knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute worden in eerste instantie optimalisaties op maaiveldniveau gezocht. De uitvoering van de herinrichting van de Noordwestelijke Hoofdroute (NWH) zal gefaseerd worden aangepakt. De aanpak voor NWH bestaat uit 3 delen. Voor deel 3 (de Pr. Kennedylaan) is gekozen voor een andere aanpak dan voor de delen 1 (Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan) en 2 (Segbroeklaan), waarin volledige herinrichtingen zijn uitgevoerd. Primair bij deel 3 is het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Vanaf een vroeg stadium in de planvorming zijn in samenwerking met buurtbewoners en belangenorganisaties denktanks georganiseerd. Deze denktanks hebben zich gebogen over de te nemen maatregelen op het gehele traject van de Noordwestelijke Hoofdroute. Ook voor deel 3 NWH zijn per kruispunt voorstellen gedaan en bediscussieerd die binnen afzienbare termijn zullen worden uitgevoerd.

Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting, zie de plantoelichting (bijlage 1). https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9007951/1/RIS305872_Bijlage_1_plantoelichting.