Categorieën
Ecologische verbindingszone & Zorgvliet

Reactie AVN op de nieuwe Nota Stadsnatuur

Zie hier de overwegend positieve reactie van de AVN. Zij moedigt vooral de gemeente aan
 • een aantal knelpunten in de ecologische verbindingen aan te pakken en
 • meer stikstofmaatregelen te nemen tbv de broodnodige biodiversiteit
Categorieën
Communicatie met Zorgvliet bewoners

Nepbrief over buurtapp Nextdoor

Beste buurtgenoten,

Er is een brief in omloop, waarin de naam Zorgvliet en die van een buurtgenoot staat, buiten zijn medeweten en zonder instemming. De brief circuleert sinds enige dagen in onze wijk/ buurt.
De Nextdoor app is blijkens naspeuring onbetrouwbaar en berucht vanwege privacy- schendingen en doorverkoop van data.
Dit is een valse en riskante actie is, die niet door Wijkoverleg Zorgvliet of Buurtcontact wordt ondersteund en waar men niet in mee moet gaan.

Categorieën
Geen categorie

PrinsjesOntbijt

PrinsjesOntbijt met Jan van Zanen op Lange Voorhout
Prinsjesfestival in Den Haag viert in aanloop naar Prinsjesdag de democratie. Het festivalthema dit jaar is: VRIJ BLIJVEN, Vrijheid is een werkwoord!
Onze vrijheid is kostbaar en kwetsbaar. Vrijheid samen kunnen vieren, is een groot goed.
Wij nodigen u van harte uit voor dit speciale PrinsjesOntbijt 2020. 

Categorieën
Communicatie met Zorgvliet bewoners

Het Marriott Hotel gaat verbouwen

Het Marriott Hotel gaat verbouwen. Voor omwonenden komt er een inloopbijeenkomst. Het wijkbestuur heeft in een gesprek hierover met de General Manager van het hotel, voor wat betreft de kap van bomen en aantasting van groen, aangedrongen op volwaardige compensatie.

       

Categorieën
Onderhoud wegen in Zorgvliet

Rioleringswerkzaamheden Stadhoudersplantsoen

Categorieën
Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord

Zorgvliet en kwaliteitsverbetering Centrum-Noord. 

Op deze website vindt u de Nieuwsbrief  van de gemeente over de verkeersmaatregelen die worden voorgesteld voor Centrum-Noord Den Haag. 

Een werkgroep met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, (waaronder Wijkoverleg Zorgvliet) en van andere betrokken organisaties is vanaf begin 2019 met verkeerskundigen van de gemeente bezig geweest om een serie maatregelen op te stellen om de verkeerssituatie in Centrum Noord te verbeteren. 

Het doel was vooral om te komen tot een afname van doorgaand autoverkeer over Mauritskade-KuijperstraatScheveningseveerJavastraat-Laan van Meerdervoort en Laan Copes van Cattenburch-Patijnlaanmet daarnaast verbeteringen in Centrum- Noord voor OV, voor fietsersmet meer groen en meer 30 km zones, minder fijnstof en lawaai. 

Zonder alle concept-maatregelen te behandelen, kan hier wel een aantal genoemd worden dat invloed heeft op Zorgvliet. Een inrijverbod van de  Carnegielaan vanaf de Groothertoginnelaan tot aan de afslag naar de Tobias Asserlaan, uitsluitend tijdens de ochtendspitsuren. Een tweede ochtendspits- inrijverbod op de Groothertoginnelaan (in Duinoord) richting Stadhouderslaan bij de afslag naar de Conradkade en een derde op de Laan van Meerdervoort bij de Waldeck Pyrmontkade. Ook bij het plein voor het Vredespaleis zullen enige maatregelen worden uitgevoerd. 

Door het autoluwer maken van de verkeersassen Javastraat, Mauritskade en Laan Copes van Cattenburgh, zal er meer verkeer over de CentrumRing worden geleid:  WaldeckPyrmontkade, Stadhouderslaan, Kennedylaan, Johan deWittlaan, Telderstraject,Raamweg en Koningskade en verder. De doorstroming hierover zal worden verbeterd door een betere afstelling van verkeerslichten. In de toekomst wordt het voor bewoners van Zorgvliet mogelijk iets minder makkelijk om met de auto over de Javastraat of  Laan Copes onze wijk te verlaten. Er zijn echter alternatieven. 

Het concept-pakket maatregelen nu eerst wordt voorgelegd aan de wijkbewoners, dus ook aan u, dus geef uw mening. Vervolgens gaat het naar de gemeenteraad en er volgt nog een lang traject van planning en uitwerking. 

Voor diegenen die meer willen weten is er een gedetailleerd concept-adviesrapport  beschikbaar. U kunt zich met vragen direct wenden tot Jan Nicolai, lid van de werkgroep, dan wel Carsten de Koning, lid van de klankbordgroep. 

Zie ook 

Website met link naar animatie 

 https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/verminderen-doorgaand-autoverkeer-centrum-noord.htm 

In de Stadskrant is ook een artikel over Centrum-Noord verschenen 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/stadskrant/stadskrant5-2020.htm 

 

 

 

Gemeente Den Haag

 

 

http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/uitnodiging-basis/spacer.gif

Nieuwsbrief

http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/uitnodiging-basis/spacer.gif

http://www.multimedia-denhaag.nl/extern/uitnodiging-basis/spacer.gif

Vermindering doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Mei 2020

Ook nu er veel minder auto’s rijden in Den Haag, wordt nagedacht over het verkeer. Mensen lopen meer en gebruiken vaker de fiets. Mogelijk blijft dat zo na Corona. Maar het autoverkeer trekt langzaam ook weer aan. In Centrum-Noord rijdt normaal veel doorgaand autoverkeer. Bewoners-, ondernemers- en belangenorganisaties willen de leefbaarheid in het gebied verbeteren. Zij hebben, samen met de gemeente, een advies opgesteld om te zorgen voor minder doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord.

Het advies

In het advies staan maatregelen die:

 • zorgen voor vermindering van (doorgaand) autoverkeer op drie drukke routes
  1. Elandstraat, Hogewal, Scheveningseveer, Mauritskade en Dr. Kuyperstraat
  2. Laan van Meerdervoort – Javastraat
  3. Groot-Hertoginnelaan, Carnegielaan, Burg. Patijnlaan en Laan Copes van Cattenburch
 • zorgen voor een rustiger verkeersbeeld met meer groen, veilige fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere luchtkwaliteit
 • het gebied goed bereikbaar houden, ook met de auto

 

Bekijk de animatie over de maatregelen

De belangrijkste maatregelen zijn bedoeld om doorgaand autoverkeer buitenom te leiden via de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de Vaillantlaan en Neherkade richting Rotterdamsebaan.

Bekijk de animatie

 

Hoe gaat het verder met het advies?

De organisaties streven ernaar voor de zomer advies uit te brengen aan de gemeente. Als de gemeenteraad het advies overneemt, worden verdere uitvoeringsplannen opgesteld. Per uitvoeringstraject geldt dan de normale inspraakprocedure.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het advies of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw belangenorganisatie in Centrum-Noord. U kunt ook mailen naar centrum-noord@denhaag.nl

Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over de vermindering van doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord.


Namens Werkgroep Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord:

Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark, Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland, Ondernemersorganisatie Bankastraat/AWOC, BIZ Zeeheldenkwartier, Vereniging Bewonersorganisatie Buurtschap Centrum 2005, BIZ Buurtschap Centrum 2005, Stichting Wijkorganisatie Kortenbos, BIZ Hofkwartier, Bewonersvereniging Hofkwartier, Ondernemersvereniging Willemspark, BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde, Stichting Bewonersorganisatie Duinoord, Stichting Wijkoverleg Zorgvliet, Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF), Stichting Binnenstad, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN), Brandweer, Fietsersbond, Gemeente Den Haag, HTM, Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, Politie, Reizigersvereniging Rover, Vereniging Vrienden van Den Haag en Stichting Voorall.

 

 

Categorieën
berichten van beheerder zorgvliet.net

Goedkope en duurzame energie bij u thuis.

Goedkope en duurzame energie bij u thuis.

De BES(Buurtenergie Statenkwartier) organiseert weer een gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen, kijk hier op hun website http://www.buurtenergiestatenkwartier.nl/. Met 10 panelen wekt u 3500kWh op en bespaart u 750 Euro ieder jaar en dat gegarandeerd 25 jaar lang. Een aantal bewoners van Zorgvliet zijn u al voor gegaan.

Heeft u interesse? Geeft u zich dan vrijblijvend op via een  e-mail.

Categorieën
berichten van beheerder zorgvliet.net Park Sorghvliet

Park Sorghvliet open voor kaarthouders

Word ook Vriend van Park Sorghvliet! http://www.vriendenvanparksorghvliet.nl

Categorieën
berichten van beheerder zorgvliet.net

Covid-19; houd u aan de richtlijnen.   

  

 

Categorieën
Leefbaarheid Zorgvliet

Eisenhowerln veiliger

Op initiatief van uw Wijkbestuur wordt na overleg met partijen zoals Europol, Eurojust, Worldforum en de Gemeente de Eisenhowerlaan een stuk veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers. Vanaf eind maart worden er bij de kruising met de Mauritslaan o.a.

• 8 veiligheidsdrempels en 4 zebrapaden aangelegd

• 30km/u maximum snelheidingesteld

• fietsstrookover het kruispunt doorgetrokken

Graag waren we verder gegaan met het veiliger maken van de hele Eisenhowerlaan voor fietsers, maar dat zal helaas moeten wachten tot een volledige herinrichting van deze laan.